24 marca 2017
Podsumowanie 11 miesięcy programu „Rodzina 500+” w Katowicach
Od 1 kwietnia 2016r. do końca lutego 2017r. przyjęto ponad 17,5 tysiąca wniosków, z czego ponad 6 tysięcy złożono drogą elektroniczną.

​​​Od  1 kwietnia 2016r. do końca lutego 2017r. przyjęto ponad 17,5 tysiąca wniosków, z czego ponad 6 tysięcy złożono drogą elektroniczną. 

W tym okresie wypłacono 105 627 475 zł dla 20 552 dzieci z  14 690 rodzin oraz dla rodzin zastępczych: 2 039 329 zł dla 436 dzieci z 315 rodzin. 

Średniomiesięcznie MOPS wypłaca ponad 9,5 miliona złotych z tytułu świadczeń i dodatków wychowawczych. Najwyższą wypłaconą kwotą były świadczenia wychowawcze wypłacone dla dwóch rodzin posiadających ośmioro dzieci w kwocie po 4000 zł, trzech rodzin posiadających siedmioro dzieci w kwocie po 3500 zł oraz pięć rodzin posiadających sześcioro dzieci w kwocie po 3000 zł. Wypłacony był również dodatek wychowawczy dla rodziny zastępczej spokrewnionej posiadającej siedmioro dzieci w kwocie 3500 zł.

Realizatorzy programu „Rodzina 500+” spotykają się na co dzień z bardzo pozytywnym odbiorem programu. Z relacji rodziców dowiadujemy się o sposobach i planach wydatkowania otrzymanych środków. Wiele rodzin informowało pracowników o wspólnym wyjeździe wakacyjnym lub w ogóle o pierwszym wspólnym wyjeździe, na który przeznaczyli środki z rządowego programu. Rodzice wskazywali również na możliwość sfinansowania i zorganizowania odpoczynku w gronie rodzinnym, zapewnienia dzieciom rozrywki, tj. wyjście do kina, ZOO, Wesołego Miasteczka z dziećmi oraz opłacenia zajęć pozalekcyjnych, na które dotychczas brakowało środków (korepetycje, zakup komputerów i innego sprzętu elektronicznego, rozwijanie pasji dzieci – taniec, śpiew, malarstwo, nauka języków obcych, zajęcia sportowe i inne). 

– W ubiegłym roku, dzięki wsparciu uzyskanemu z programu 500plus udało się zorganizować wspaniały wypoczynek dla naszych dzieci przez półtora miesiąca. Zakupiliśmy nawet przyczepę kempingową, więc dzieci mają zapewnione kolejne atrakcyjne wakacje. Wystarczyło też nam na remont pokoi dziecięcych i wyposażenie ich w nowe meble – mówi Wojciech Synowiec, ojciec siedmiorga dzieci z katowickiego Załęża*.

Wielu rodziców zadbało również o poprawę stanu zdrowia  dzieci.  Środki otrzymane w ramach 500+ zainwestowali w rehabilitację oraz wizyty u dentysty i ortodonty, wykonując płatną diagnostykę, leczenie i zakup aparatów ortodontycznych. Rodzice zwrócili również uwagę na możliwość zakupu lepszej jakości artykułów spożywczych, ubrań i innych rzeczy, na które bez środków z programu „Rodzina 500+” nie mogliby sobie pozwolić. Wsparcie w postaci świadczenia wychowawczego to istotna pomoc materialna dla rodziców i szansa na lepszą przyszłość dla najmłodszych - mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.

Z perspektywy tego okresu można uznać, iż realizatorzy programu odnieśli sukces i zdali egzamin ze sprawnego przygotowania, wdrożenia i realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. - Niewątpliwym sukcesem MOPS w Katowicach jest fakt, iż Katowice jako pierwsza gmina w Polsce wypłaciła pierwsze świadczenia  6 kwietnia 2016 r., czyli dokładnie w tym samym dniu, kiedy na konto Ośrodka zostały przelane pierwsze środki rządowe - podkreśla Małgorzata Moryń-Trzęsimiech.

Mieszkańcy Katowic, dzięki szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, byli dobrze zorientowani zarówno w kwestii przepisów, jak i miejsc oraz godzin przyjmowania wniosków. Informacje przekazywane były za pośrednictwem strony internetowej, plakatów i ulotek, a także parafii. Ponadto została zorganizowana kampania informacyjna w miejskich domach kultury, mająca na celu przybliżenie zasad przyznawania świadczeń oraz pomoc w wypełnianiu wniosków. 

Wnioski można było składać osobiście w 12 placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wysłać pocztą lub przez internet. Został również ustalony harmonogram przyjęć wniosków przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedszkolach oraz żłobkach dla rodziców dzieci uczęszczających do tych placówek. By usprawnić przyjmowanie wniosków i obsługę klientów w kwietniu wydłużono godziny pracy Ośrodka. 

W zadania związane z realizacją program „Rodzina 500+” w pierwszych 3 miesiącach  zaangażowana była większość pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyjęte rozwiązania organizacyjne oraz zaangażowanie pracowników miały wpływ na to, iż od początku funkcjonowania Programu uniknięto kolejek, a ruch klientów odbywał się w sposób płynny.

Obecnie działania katowickiego MOPS-u skoncentrowane są na przyjmowaniu wniosków o świadczenia wychowawcze dla nowo narodzonych dzieci, przyjmowaniu od stron zgłoszeń zmiany sytuacji rodzinnej i zawodowej, zmiany dyspozycji dotyczących formy wypłaty itp. oraz reagowaniu na wszelkie sygnały dotyczące niewłaściwego wydatkowania środków. W tym celu dyrektorzy miejskich szkół zostali zobowiązani do zgłaszania przypadków niewłaściwego zabezpieczania potrzeb dzieci przez rodziców. Aktualnie 29 rodzin w Katowicach otrzymuje świadczenie wychowawcze w formie niepieniężnej. Są to rodziny, w których zachodzi podejrzenie marnotrawienia środków.

 

Dodatkowe informacje o sytuacji rodzin wielodzietnych

Aktualnie ze świadczenia wychowawczego w Katowicach korzysta 1510 rodzin wielodzietnych.

Jako rodzinę wielodzietna przyjęto rodzinę, która wychowuje co najmniej troje dzieci. 

Struktura rodzin wielodzietnych pobierających świadczenie wychowawcze:

3 dzieci - 1310  rodzin

4 dzieci - 152 rodzin

5 dzieci  - 39 rodzin

6 dzieci i więcej -  9 rodzin

Łącznie  1510

Wśród rodzin wielodzietnych korzystających ze świadczenia wychowawczego jest 446 rodzin korzystających również ze świadczeń pomocy społecznej (34 %).

Rodziny te objęte są wsparciem finansowym (zasiłki okresowe i celowe z przeznaczeniem na zakup obuwia i bielizny, opału, leków, biletów miesięcznych, kolonii), wsparciem świetlic i klubów  środowiskowych oraz dofinansowaniem do posiłków w szkole i przedszkolu.  

Pracownicy socjalni spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem Programu 500+. Dowiadują się od rodziców  o sposobach wydatkowania środków oraz planach na przyszłość. Sami obserwują również pozytywne zmiany w funkcjonowaniu rodzin w poszczególnych sferach życia.

Rodziny wskazują, że uzyskanie świadczeń wychowawczych pozwoliło im osiągnąć stabilność finansową i poprawiło standard ich życia. Dzięki możliwości zaspokojenia potrzeb dzieci czasem tych wymarzonych, a czasem tych podstawowych wzrosło u dzieci poczucie własnej wartości, uznanie w grupie rówieśniczej i poprawiło relacje z dorosłymi.  

 

Jak wskazują rodzice, uzyskane środki finansowe przeznaczyli w szczególności na:

1. Poprawę sytuacji  mieszkaniowej

-wynajem lokalu,

-zakup lub wymianę  sprzętu AGD, RTV, mebli, wyposażenia mieszkania, pościeli, itp,

-remonty, malowanie lub zamiana mieszkania na większe, urządzenie pokoju dziecięcego,

-spłatę zadłużeń mieszkaniowych, za media,

2. Zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny

- zakup żywności ( lepszej jakości lub dietetycznej, a także większej i zróżnicowanej ilości  żywności),

- zakup odzieży, obuwia (w tym markowej), bielizny, 

- zakup środków czystości, higienicznych,

- zakup przyborów szkolnych, książek, czasopism,

3. Rozwijanie zainteresowań dzieci, zwiększenie umiejętności, nabycie wiedzy,

- zakup sprzętów, które pomagają w rozwoju dzieci np.: komputery, laptopy, inny sprzęt elektroniczny, sportowy (rowery),

- opłacenie uczestnictwa w kółkach zainteresowań, kursach  językowych, sportowych, 

- opłacenie wyjazdów wakacyjnych, wycieczek szkolnych, zielonych szkół, wyjść do kina, 

- zwiększenie kieszonkowego,

- zakup zwierząt (psa, papugi),

4. Poprawę stanu zdrowia

- leczenie stomatologiczne i zakup aparatów ortodontycznych,

- wykupywanie lepszych oprawek okularów,

- zakup leków,

 5. Wspólne, rodzinne spędzanie czasu

- wyjęcie do kina, Mc Donalda, urodziny dzieci w bawialni, na basen

- wspólne wycieczki ( ZOO, Wesołe Miasteczko), wyjazdy, wczasy,

- zakup przyczepy kempingowej.

6. Inwestycję w przyszłość

- zakładanie  lokat terminowych, oszczędnościowych,

- odkładanie pieniędzy na przyszłościowe inwestycje, wyjazdy,

 

Statystyka urodzeń i meldunków w mieście Katowice:

Liczba zameldowanych w Katowicach na pobyt stały lub czasowy dzieci w wieku 0 -1 lat w okresie styczeń – luty 2016 r. – 5009 osób.

Liczba zameldowanych w Katowicach na pobyt stały lub czasowy dzieci w wieku 0 -1 lat w okresie styczeń – luty 2017 r. – 5223 osób.

Liczba urodzonych dzieci w Katowicach w styczniu i lutym 2016 r. wyniosła 945 dzieci.

Liczba urodzonych dzieci w Katowicach w styczniu i lutym 2017 r. wyniosła 990 dzieci.