26 września 2016
Przedłużenie terminu składania wniosków do „Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej” za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice​
wnioski należy składać do dnia 10 listopada 2016r.

Informujemy o przedłużeniu terminu składania wniosków do „Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej” za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice wnioski należy składać do dnia 10 listopada 2016r.

 

Doroczna nagroda Prezydenta Miasta Katowice jest przyznawana na podstawie regulaminu ogłoszonego Zarządzeniem nr 1110/2012 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 sierpnia 2012 r., zmienionym Zarządzeniem nr 367/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 lipca 2015 roku.


NAGRODA MOŻE BYĆ PRZYZNANA:

1. osobom prawnym,

2. osobom fizycznym,

3. jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej lub członkom organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.).


WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY MOGĄ ZGŁASZAĆ:

1. mieszkańcy Katowic – jeżeli kandydatura zostanie poparta 30 głosami mieszkańców (wzór listy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) z tym, że dana grupa mieszkańców może zgłosić jedną kandydaturę,

2. organizacje pozarządowe oraz członkowie organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.),

3. jednostki miejskie.


NAGRODĘ STANOWI STATUETKA I DYPLOM

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU:
Wniosek o przyznanie Nagrody należy złożyć na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Formularz wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Katowice lub przesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, 40-003 lub drogą elektroniczną na adres ps@katowice.eu w terminie od 26 września 2016 r. do 31 października 2016 r.


WRĘCZENIE NAGRODY NASTĄPI w grudniu 2016 r. na corocznym spotkaniu władz Miasta Katowice z przedstawicielami organizacji pozarządowych.


Laureat zostanie powiadomiony pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagrody.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.katowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrywania.


Załączniki:

1. Regulamin regulamin - Nagroda im. J.Kocurka.pdf

2. Formularz wniosku o przyznanie nagrody​ Załącznik Nr 1 - wniosek.doc załącznik nr 2 - lista podpisów.doc