20 września 2016
Sympozjum naukowo-szkoleniowe "Zadania straży gminnych i miejskich w zakresie ochrony środowiska"
22 września o godzinie 9.00 w auli nr 5 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11b)

Prezydent Miasta Katowic, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Straż Miejska w Katowicach

                                                                                                         

Pole tekstowe:  na Sympozjum naukowo-szkoleniowe    „Zadania straży gminnych i miejskich w zakresie ochrony środowiska ”,   które odbędzie się w dniu 22 września 2016 roku o godz.9.00 w auli nr 5 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 11b w Katowicach.

ZAPRASZAJĄ

na Sympozjum naukowo-szkoleniowe

 „Zadania straży gminnych i miejskich w zakresie ochrony środowiska ",

które odbędzie się w dniu 22 września 2016 roku o godz.9.00 w auli nr 5 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 11b w Katowicach.


Przedmiotem sympozjum organizowanego przy współudziale Fundacji Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica" będzie omówienie wielu aspektów związanych z ochroną środowiska w kontekście zagrożeń wynikających tzw. „niskiej emisji".

W pierwszym rzędzie przedstawione zostaną prawne instrumenty przeciwdziałania temu oddziaływaniu na środowisko. Dotyczy to zarówno rozwiązań o charakterze administracyjno-karnoprawnym jak i praktycznym.

Istotną grupą zagadnień są aspekty proceduralne. Dotyczą one przede wszystkim prawnych zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska, zwłaszcza przez organy gminy w tym Straże Miejskie/Gminne.

Poruszona zostanie wreszcie problematyka realizacji przez samorząd terytorialny zadań w zakresie ochrony powietrza, w szczególności w odniesieniu do likwidacji niskiej emisji.

Celem sympozjum jest integracja środowisk: naukowego, stanowiącego
i egzekwującego prawo oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie jednolitej interpretacji i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska.

 

W porządku sympozjum przewidujemy:

9.00 Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników, w dalszej kolejności wystąpienia:

- Raport jakości powietrza za rok 2015 na terenie województwa śląskiego''

Pan Andrzej Szczygieł Naczelnik Wydziału Monitoringu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

- „Prawne instrumenty ochrony środowiska przed niską emisją"

Dr hab. Grzegorz Dobrowolski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski
w Katowicach

- „Wykładnia art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska"

Prof. dr hab. Aleksander Lipiński Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski
w Katowicach

- „ Prawne  zasady prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska przez organy samorządowe"

Dr Bogusław  Gębica  Delegatura NIK w Katowicach

- „Problematyka prawa do czystego środowiska w sprawach RPO"

Dr Aleksandra Wentkowska Pełnomocnik Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich

- Zagadnienia karnoprawne w obszarze ochrony środowiska"

Sędzia Sądu Rejonowego Adam Mainka-Pawłowski, Prokurator Przemysław Piątek

- „Zamierzania Województwa Śląskiego w zakresie Uchwały Antysmogowej. Aktualne zmiany Programu Ochrony Powietrza"  

Pani Blanka Romanowska  Kierownik referatu Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

- „Działania kontrolne SM w Katowicach w zakresie gospodarowania odpadami realizowane  na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska"

Pan Mariusz Sumara  Zastępca Komendanta Straż Miejska w Katowicach 

 

- „Badania odpadów paleniskowych w aspekcie sporządzenia opinii, która będzie stanowiła dowód w ewentualnym postępowaniu sądowym"

Dr inż. Aleksandra Burczyk, Dyrektor ds. Technicznych, Centralne Laboratorium – Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o.

 

- „Współpraca Policji ze Strażami Gminnymi( Miejskimi) Województwa Śląskiego w zakresie ścigania wykroczeń przeciwko środowisku"
Komisarz Sylwester Kędzior Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

 

W trakcie trwania konferencji przewidujemy również panele dyskusyjne oraz zapraszamy na kawę i lunch.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w sympozjum.

Aktualne informacje i formularz zgłoszenia do pobrania na stronie: wpia.us.edu.pl​


Komentarz Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach Mariusza Sumary:

22 wrzesień nie jest datą przypadkową jeśli chodzi o organizacje sympozjum - jest to początek kalendarzowej jesieni -dla Nas- nieoficjalnie  rozpoczęcie sezonu grzewczego, a więc znaczne zwiększenie ryzyka przekroczenia norm dot. j"czystości" powietrza.
Zanieczyszczone powietrze nie zna granic, dlatego  głęboko wierzę, iż integracja celów poprzez wspólne działanie  w zakresie walki z niską emisją, zanieczyszczaniami wód i gleby ​ma wymiar synergiczny i jest nieodzownym warunkiem skutecznych rozwiązań oraz początkiem długoletniej i  owocnej współpracy środowisk straży miejskich i gminnych, jednostek  samorządowych w regionie z organami oraz  instytucjami związanymi z szeroko pojętą ochroną środowiska.​
Organizacja ​sympozjum jest kolejnym z elementów systemowego podejścia władz miasta do problematyki tzw. niskiej emisji.  Obecne brzmienie art. 379  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) daje organom samorządu terytorialnego szerokie uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Jednym z tych uprawnień jest możliwość wydawania upoważnień do wykonywania funkcji kontrolnych pracownikom podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych, albo funkcjonariuszy straży gminnych. Na podstawie tak uzyskanych upoważnień pracownicy wspomnianych urzędów (w praktyce najczęściej funkcjonariusze straży gminnych) wykonują kontrole nieruchomości w oparciu o nie jednolite, często sprzeczne interpretacje wspomnianego przepisu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, w przypadku Straży Gminnych/Miejskich, zawarcia we wnioskach pokontrolnych sporządzanych przez kontrolujących na zlecenie Wojewody - policjantów,  zapisów  kwestionujących cytowane uprawnienia w odniesieniu do realizacji ustawowych działań realizowanych przez Straże Miejskie lub w przypadku Urzędów, Starostw itd- wniosków pokontrolnych NIK.
W związku z tak licznymi wątpliwościami budzącymi nie tylko kontrowersje, podjąłem inicjatywę aby ten temat gruntownie wyjaśnić i spowodować ujednolicony sposób realizacji kontroli w oparciu o jednolitą wykładnie przepisów stosowanych zarówno przez organy wykonawcze, orzekające, sprawujące nadzór oraz legislacyjne. Przy współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego udało się  zorganizować wystąpienia wybitnych znawców i fachowców oraz praktyków w swoich dziedzinach. 
Sympozjum jest skierowane zarówno do pracowników  jednostek samorządowych jak i strażników gminnych, miejskich oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką.
Z uwagi zatem na rangę przedsięwzięcia oraz jego interdyscyplinarny charakter, zwróciłem się  z uprzejmą prośbą rozważenia możliwości wzięcia udziału
w sympozjum przedstawicieli Straży Gminnych i Miejskich oraz jednostek samorządu terytorialnego z regionu. ​​