04 września 2016
Regulamin konkursu „Wybiegaj sobie Kolonię na Katowice Business Run”
Dla uczestników Katowice Business Run miasto przygotowało ciekawą nagrodę, możliwosć reprezentowania Katowic na Koeln Marathon.

​By zostać reprezentatnem Katowic wystarczy mieszkać w Katowicach i uzyskać najlepszy czas indywidualny podczas Katowice Business Run.

Poniżej znajduje się regulamin konkursu.KTWBR_Koeln_regulamin.docx

Regulamin konkursu „Wybiegaj sobie Kolonię na Katowice Business Run”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Wybiegaj sobie Kolonię na Katowice Business Run” zwanego dalej „Konkursem” jest Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Rynek 13 (zwany dalej „Organizatorem”). 
2. Konkurs odbędzie się w dniu 4 września 2016 roku. 
3. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin („Regulamin”). 
4. Zadanie konkursowe polega na uzyskaniu najlepszego czasu indywidualnego na trasie Katowice Business Run 2016 spośród wszystkich zgłoszonych osób do Konkursu.
5. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które zadeklarują chęć przebiegnięcia Maratonu w Kolonii w dniu 2 października 2016 r i zamieszkują na terenie Katowic. 
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
7. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie przetwarzał niezbędne dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, data urodzenia, nr telefonu; w przypadku zwycięzców dodatkowo dane korespondencyjne). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu i wydania nagród. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Katowice. Uczestnik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeżeli odmowa przetwarzania będzie dotyczyła również przetwarzania danych niezbędnych do udziału w konkursie, będzie to jednoznaczne z rezygnacją z tego udziału. Odwołanie zgody będzie możliwe za pośrednictwem maila o treści „Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, Imię i Nazwisko” na adres p@katowice.eu. 
§2
Zasady przystąpienia do konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, o których mowa w §1 ust. 5. 
2. Udział w konkursie wymaga wykonania zadania konkursowego, o którym mowa w §1 ust. 4. 
§3
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. W Konkursie wymagane jest podanie imienia, nazwiska, aktualnego numeru telefonu komórkowego, pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych / Dz. U. 2002 nr 101 poz 926. 
2. Warunkiem zdobycia nagrody jest: 
a) zrealizowanie zadania konkursowego, o którym mowa w §1 ust.4; 
b) złożenie w terminie do 4 września 2016 r. do godz. 13.15.  karty zgłoszenie i prawidłowe wpisanie swoich danych takich jak: imię, nazwisko, deklaracji zamieszkania na terenie miasta Katowice, aktualny numer telefonu komórkowego, zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
c) wyrażenie zgodny na udział w wyjeździe na Maraton w Kolonii w terminie od 30.09.2016 do 03.10.2016 r.
3. Aby otrzymać nagrodę trzeba prawidłowo wykonać wszystkie wymienione wyżej czynności. 
4. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.katowice.eu, na oficjalnym profilu miasta na portalu facebook www.facebook.com/Katowice.eu oraz na innych portalach współpracujących z organizatorem w dniu 6 września 2016 roku. Po zweryfikowaniu pomiarów czasów dokonanych podczas zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu konkursu oraz zmiany daty ogłoszenia wyników konkursu. 
6. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do: 
a) udziału w Köln Marathon 2014, który odbędzie się 2 października 2016 roku; 
b) wykorzystania dostarczonych przez organizatora strojów sportowych podczas startu w Köln Marathon; 
c) uczestnictwa w ewentualnych konferencjach prasowych oraz akcjach promocyjnych dotyczących udziału w Konkursie w tym w sesjach zdjęciowych; 
d) w przypadku rezygnacji z udziału w Köln Marathon z powodów zależnych od Uczestnika do pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora związanych z transportem oraz rezerwacją noclegów w Kolonii. 
7. Wszystkie materiały powstałe wskutek zobowiązań wymienionych w §3 ust. 7 publikowane będą na stronie www.katowice.eu , na oficjalnym profilu miasta na portalu facebook www.facebook.com/Katowice.eu, na innych portalach współpracujących z organizatorem oraz w materiałach promocyjnych miasta Katowice. 
8. Zwycięzca nagrody może w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wygranej złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody. Oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody powinien złożyć osobiście lub drogą elektroniczną na adres p@katowice.eu, a następnie pisemnie przesyłając odpowiednie oświadczenie listem poleconym priorytetowym na adres Organizatora. W przypadku opisanym powyżej prawo do nagrody głównej przechodzi na osobę, która zdobyła kolejną największą liczbę punktów. 
9. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani przekazana na rzecz innych osób.
10. Nagroda opodatkowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
§4 
Nagroda w konkursie
1. W Konkursie przewidziana jest nagroda – reprezentowanie miasta Katowice w Köln Marathon 2016 (Maraton w Kolonii). W ramach nagrody Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice pokrywa koszty podróży w obie strony (Katowice-Kolonia-Katowice), nocleg, pakiet startowy oraz koszt opłaty startowej „Köln Marathon”, który odbędzie się 2 października 2016 roku. 
2. Koszty ewentualnego ubezpieczenia uczestnika leżą po stronie nagrodzonego.
§5
Postanowienia końcowe
1. Warunkiem otrzymania nagród- wyjazdu na Köln Marathon- jest dostarczenie Organizatorowi swoich prawidłowych i aktualnych danych adresowych niezbędnych do przekazania nagrody, podczas rozmowy przychodzącej do zwycięzcy, wykonywanej przez Organizatora.
2. Wydanie nagrody może by dokonane wyłącznie do rąk własnych zwycięzcy. Organizator może prosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość i odmówi wydania nagrody, gdy Uczestnik odmówi okazania dokumentu bądź dane widniejące w dokumencie nie będą tożsame z wysłanymi przez Uczestnika na adres p@katowice.eu. 
3. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na inną osobę. Jeśli Uczestnik nie może lub nie chce z jakiegokolwiek powodu przyjąć nagrody, powinien powiadomić o tym niezwłocznie Organizatora.
4. Uczestnik jest zobowiązany, na życzenie Organizatora, do podpisania protokołu odbioru nagrody lub innego potwierdzenia jej otrzymania. Odmowa podpisania protokołu/potwierdzenia otrzymania nagrody jest jednoznaczna z rezygnacja z nagrody. 
5. Konkurs nie stanowi gry losowej (w tym loterii promocyjnej), ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu bez podania przyczyn. 
7. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad i warunków Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. 
8. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna u Organizatora w jego biurze pod adresem: 40-003 Katowice, ul. Rynek 13 oraz na stronie www.katowice.eu i w biurze zawodów Katowice Business Run w dniu 4.09.2016