sekap bip mowa niepełnosprawni
Startuj z katowice.eu |
wersja polskawersja angielskawersja francuskawersja niemiecka
Katowice.eu
Wyszukiwarka - pomoc
Wyszukiwarka - pomoc
zamkinj
 

Wyszukiwanie proste

Proszę wprowadzić w okno wyszukiwarki żądaną frazę, np.: „podatki” i nacisnąć przycisk „OK”. Wówczas zostaną wyszukane wszystkie informacje zawierające całą wprowadzoną frazę.

Wyszukiwanie złożone

W celu wyszukania wszystkich informacji zawierających fragment szukanej frazy, proszę wprowadzić w okno wyszukiwarki tylko początek lub koniec słowa, a następnie znak „ * ”, np.: „podat*”, „*odatki” i nacisnąć przycisk „OK”. Wówczas zostaną wyszukane wszystkie informacje zawierające fragment szukanej frazy, np.: „podatkowy”, „podatków”, itd.

resize
Kamera
Kamera
Kamera
Kamera
Jesteś tutaj: Nasze Miasto >> Finanse i Majątek Miasta >> Informacja o podatkach


Informacja o podatkach

Informacja o podatkach : od nieruchomości , rolnym , leśnym i od środków transportowych
" Podatek od nieruchomości

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych , osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej które :

 • są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych ,
 • są użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • są posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub innego tytułu prawnego albo ustanowionego zarządu, a także posiadają bezumownie.

Stawki podatkowe na dany rok podatkowy obowiązujące na terenie miasta Katowice określa w drodze uchwały Rada Miejska Katowic.

 1. Osoby fizyczne .

  Składają osobiście lub za pośrednictwem poczty informację w sprawie podatku od nieruchomości zgodnie z posiadanym tytułem prawnym / np. akt notarialny, wypis z ksiąg wieczystych, umowa dzierżawy /.

  Podatek od nieruchomości na rok podatkowy ustala w drodze decyzji Prezydent Miasta Katowic.

  W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości lub zmianę / np. zakup , sprzedaż / powiadamia się pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia .

  Podatek płatny jest w terminach : do dnia 15 marca , 15 maja , 15 września , 15 listopada roku podatkowego .
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej .

  Składają organowi podatkowemu - Prezydentowi Miasta w terminie do 15 stycznia deklaracje na dany rok podatkowy.

  W razie zaistnienia zmian korygują deklaracje w terminie 14 dni od ich zaistnienia .

  Wpłacają zaliczkę na podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek Wydziału Księgowo-Rachunkowego Urzędu Miasta Katowice w terminie do dnia 15 każdego miesiąca .

  Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 7574-699 (osoby fizyczne) i 7574-620 (osoby prawne) przez Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych .


  " Podatek rolny

  Obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej , które :
 • są właścicielami, użytkownikami wieczystymi albo samoistnymi posiadaczami gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub
 • posiadają na podstawie zawartej umowy albo innego tytułu prawnego, a także bezumownie - grunty sklasyfikowane jak powyżej stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy .

  Podstawę opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych którą ustala się na podstawie powierzchni i rodzajów klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego Podstawę opodatkowania dla pozostałych gruntów stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

  Cena q żyta dla obliczenia podatku rolnego na dany rok podatkowy podana jest w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  Szczegółowe informacje są udzielane przez Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych pod numerem telefonu 253 84 10 i 259 34 71.
 1. Osoby fizyczne .

  Są obowiązane złożyć organowi gminy pisemne informacje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian .

  Podatek rolny na rok podatkowy ustala w drodze decyzji Prezydent Miasta Katowice.

  Podatek płatny jest w terminach : 15 marca , 15 maja , 15 września i 15 listopada roku podatkowego .
 2. Osoby prawne , jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

  Są obowiązane składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy , a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub zaistnienia zmian .

  Obliczony w deklaracji podatek płatny jest w terminach : 15 marca , 15 maja , 15 września i 15 listopada na rachunek Wydziału Księgowo-Rachunkowego Urzędu .


  " Podatek leśny

  Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają wszystkie lasy, tzn. grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

  Zwolnione z podatku leśnego są lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat oraz wpisane do rejestru zabytków .

  Postępowanie podatkowe analogiczne jak w podatku rolnym .

  Cena 1m 3 drewna dla obliczenia podatku leśnego na dany rok podatkowy podana jest w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 253 84 10 i 259 34 71.


  " Podatek od środków transportowych

  Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
  • przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  • autobusy

   Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych . Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych , obowiązek podatkowy w zakresie podatku ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Organem podatkowym jest organ na terenie którego znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika , a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe.

   W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby wpisanej jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym

   Właściciele pojazdów obowiązani są w terminie do 15 lutego , oraz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego , złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy , sporządzoną na formularzu DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A.

   Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania w dwóch równych ratach - do 15 lutego i 15 września każdego roku.

   Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 259-35-69 i 259-32-49

powrót do poprzedniej strony
drukowanie artykułu
Urząd Miasta Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4, Tel. (+48 32) 2593-909, Fax (+48 32) 2537-984, E-mail: Urzad_Miasta@katowice.eu
© 2008 Urząd Miasta Katowice; najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768; UTF-8;
kontakt: webmaster@katowice.eu | mapa serwisu | realizacja: 2business