Deklaracja

 

Katowice zdecydowały się na najbardziej optymalny dla mieszkańców schemat, w którym rozliczenie odbywać się będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Każdy, kto zadeklaruje oddawanie segregowanych odpadów, zapłaci niższą kwotę, czyli 14 złotych miesięcznie od osoby, a w przypadku niesegregowania odpadów, opłata wyniesie 20 złotych miesięcznie.

 Pierwszą deklarację „O wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Katowice w terminie do 31.03.2013 r.

WAŻNE!!! 

Właściciel nieruchomości do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zobowiązany dołączyć kopię dotychczasowej umowy na odbiór odpadów, podpisanej z przedsiębiorcą (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2011r. Nr 152 poz. 897).

  

Do pierwszej deklaracji lub w przypadku zmiany miejsca usytuowania pojemników, właściciele nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej, których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są dostarczyć plan sytuacyjny lub mapę w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników.

  

Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, deklarację składać będą w imieniu mieszkańców spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządcy nieruchomości. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

„Opłata śmieciowa” podlega przepisom Ordynacji Podatkowej, w związku z czym podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi podmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji i oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe. 


W przypadku nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości , to gmina w drodze decyzji określi wysokość opłaty jaką powinien wnieść właściciel biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W dokumencie należy podać:

Miejsce składania deklaracji – Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice(Pole A.)

Okoliczność złożenia deklaracji – gdy po raz pierwszy składamy deklarację należy zaznaczyć pole pierwsza deklaracja, lub przy korekcie dotychczasowego dokumentu – pole zmiana deklaracji – w terminie do 14 dni od nastąpienia zmiany( Pole B.)

Dane identyfikacyjne składającego deklarację – w tych polach należy podać podstawowe dane, dotyczące właściciela nieruchomości, w imieniu której składana jest deklaracja: imię i nazwisko bądź nazwę organizacji, PESEL/NIP/REGON, formę osobowości prawnej, rodzaj własności nieruchomości, adres zamieszkania bądź siedziby, ewentualny adres korespondencyjny. (Pole C.)

Oznaczenie nieruchomości – miejsce na zamieszczenie dokładnego adresu nieruchomości, której dotyczy deklaracja. (Pole D.)

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w polu 44. właściciel nieruchomości podaje liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, a następie w polu 45. kwotę, która powstanie z przemnożenia liczby mieszkańców (pole 44.) przez stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (14 lub 20 zł). (Pole E.)

Dane właściciela nieruchomości lub osoby reprezentującej właściciela nieruchomości – w tym miejscu podmiot, składający deklarację podaje swoje imię i nazwisko, datę wypełnienia deklaracji oraz własnoręczny podpis (Pole F.)

Adnotacje Organu podatkowego – wypełnia Urząd

Ważne! Wszystkie pola deklaracji wypełnia właściciel nieruchomości na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (DEKLARACJA (2).doc)DEKLARACJA (2).doc[Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ]40 Kb