Wieloletni program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020
Nr.: XVII/308/15 Data: 2015-10-29
WYNIK GŁOSOWANIA

Program wieloletni.pdf


Pismem nr NPII.4131.1.503.2015 z dnia 4 grudnia 2015r. Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały nr XVII/308/15 w części określonej w:
- paragraf 13 ust.2, ust.3 i ust.4 załącznika do uchwały - jako niezgodnej z art. 5a ust.4 pkt 11 w związku z art.5a ust.2 w związku z art.15 ust.2b - 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst.jedn. Dz.U. z 2014r,, poz.1118 ze zm.), zwanej dalej 'ustawą'
- paragraf 8 ust.4 i ust.5 załącznika do uchwały - jako niezgodnej z art. 5a ust.4 w związku z art.5a ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- paragraf 2 ust.1 załącznika do uchwały, w zakresie wyrazów 'w szczególności' - jako niezgodnej z art.5a ust.4 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dotyczy: wykonania „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi a lata 2016 – 2020”.
Treść:

666-20160001.pdf