PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2009

"Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług publicznych odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym” – tak brzmi jeden z celów strategicznych zawartych w Strategii rozwoju miasta Katowice.

Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, zwana działalnością pożytku publicznego, jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, a zarazem elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.
Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w znaczny sposób wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców Katowic oraz na rozwój naszego miasta. Wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby już funkcjonować bez aktywności obywatelskiej.

 

Program określa zasady, zakres i formy współpracy Miasta Katowice z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu Miasta Katowice. Spodziewanym efektem współpracy jest wzrost dynamiki i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej.

 

Rada Miasta Katowice przyjmując "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok", deklaruje wolę kontynuowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych oraz kształtowania wzajemnych relacji tak, aby współpraca nieustannie się rozwijała

Uchwała nr XXXI/663/08 (załącznik - Program 2009) Rady Miasta Katowice z dnia 27 pażdziernika 2008 r. w sprawie "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok" oraz Zarządzenie nr 1131/2008 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania  "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok".