PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 R. ​

Nr.: XVII/309/15
Data: 2015-10-29
WYNIK GŁOSOWANIA
Pismem nr NPII.4131.502.2015 z dnia 4 grudnia 2015r. Wojewoda Śląski  stwierdził nieważność uchwały nr XVII/309/15 - w części określonej w:
- paragraf 13 ust.2, ust.3 i ust.4 załącznika do uchwały - jako niezgodnej z art.5a ust.4 pkt 11 w związku z art.15 ust.2b-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2014r,, poz.1118 ze zm.), zwanej dalej 'ustawą,
- paragraf 6 ust.7 i ust. 8 oraz paragraf 11 ust.2 od wyrazu 'natomiast' do '14.500.000 zł' - załącznika  do uchwały - jako niezgodnej z art.5a ust.4 w związku z art.5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice Nr: 641 /2016 Data podjęcia: 2016-01-15
Dotyczy: wykonania „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”.

641-2016zalaczniki .pdf

641-20160003.pdf