PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011r.

"Katowice są miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom dostęp do usług publicznych odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym.

Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w znaczny sposób wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców Katowic oraz na rozwój naszego miasta. Wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby już funkcjonować bez aktywności obywatelskiej.

Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, zwana działalnością pożytku publicznego, jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, a zarazem elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.

Program określa zasady, zakres i formy współpracy Miasta Katowice z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu Miasta Katowice. Spodziewanym efektem współpracy jest wzrost dynamiki i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej. Rada Miasta Katowice przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę kontynuowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych oraz kształtowania wzajemnych relacji tak, aby współpraca nieustannie się rozwijała."

Uchwała nr LXVI/1356/10  Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. w sprawie "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok".

W trakcie trwania konsultacji Programu Współpracy na 2011 r. wpłynęły następujące uwagi od organizacji pozarządowych: