Wydział Promocji

Urząd Miasta Katowice

ul. Rynek 13

40-003 Katowice

Zastępca Naczelnika Marcin Stańczyk

Telefon: (32) 2593-850

e-mail: p@katowice.eu

Wydawanie materiałów promocyjnych:

- Podinspektor - Krzysztof Smętkiewicz, mail: krzysztof.smetkiewicz@katowice.eu,

tel. 32 259 38 56 (pokój nr 110)

- Podinspektor - Dorota Mysiak, mail dorota.mysiak@katowice.eu,

tel. 32 259 30 92 (pokój nr 109)


Promocja wydarzeń organizowanych przez NGO:

- Podinspektor - Łukasz Gawroński, mail: lukasz.gawronski@katowice.eu,

tel. 32 259 30 90 (pokój nr 117)

- Inspektor - Sylwia Naziemiec, mail: sylwia.naziemiec@katowice.eu,

tel. 32 259 38 52 (pokój nr 117)


Akceptacja projektów graficznych:

- Inspektor - Monika Winkler, mail: monika.winkler@katowice.eu,

tel. 32 259 38 54 (pokój nr 117)


Zadania:


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEJ STRONY INTERNETOWEJ

1. Koordynowanie przepływu informacji oraz ich weryfikacja - z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, przeznaczonych do umieszczania na stronach www.

2. Nadzór nad treścią merytoryczną informacji na stronach www.

3. Monitorowanie i nadzorowanie profili miasta w mediach społecznych.


B. W ZAKRESIE PROMOCJI

1. Przygotowanie, wdrożenie i aktualizacja strategii promocji miasta.

2. Opracowywanie programów promocji miasta na podstawie działań prowadzonych przez Prezydenta i poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych inwestycji miejskich.

3. Opracowywanie, nadzór i koordynacja kampanii wizerunkowych miasta.

4. Prowadzenie i koordynacja badań społecznych, działań ankietowo-sondażowych na potrzeby Wydziału i we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

5. Uczestniczenie w imprezach o charakterze promocyjnym, w tym wystawy, targi, misje gospodarcze, spotkania itp.

6. Koordynacja współpracy miasta Katowice z zewnętrznymi organizatorami inicjatyw służących promocji Katowic, bądź metropolii „Silesia'.

7. Prowadzenie i koordynacja polityki wydawniczej miasta w zakresie wynikającym z założeń polityki promocyjnej.

8. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu przy promowaniu miasta w kontaktach z podmiotami krajowymi.

9. Prowadzenie obsługi Centrum Informacji Turystycznej.

10. Prowadzenie działań public relation na styku miasto - środki przekazu oraz współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Urzędu.

11. Prowadzenie redakcji miesięcznika „Nasze Katowice' w tym:

a/ opracowanie merytoryczne,

b/ realizacja techniczna i graficzna wydawnictwa,

c/ koordynacja dystrybucji.

12. Prowadzenie bazy zdjęciowej na potrzeby działalności promocyjnej miasta.

13. Obsługa Urzędu w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych.

14. Współpraca z Zespołem Asystentów Prezydenta Miasta w zakresie przygotowywania:

- pod względem promocyjnym - spotkań Prezydenta z mieszkańcami, grupami środowiskowymi, zawodowymi, stowarzyszeniami i innymi (plakaty, informacje na stronie internetowej lub w mediach),

- informacji dotyczących ważniejszych rozstrzygnięć podejmowanych przez Prezydenta.


C. W ZAKRESIE PROMOCJI WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

1. Opracowywanie priorytetów współpracy zagranicznej Katowic, wynikających ze strategii rozwoju miasta, polityki regionalnej w zakresie kontaktów międzynarodowych oraz działań prowadzonych przez organizacje samorządu terytorialnego.

2. Koordynacja współpracy zagranicznej realizowanej przez poszczególne komórki i jednostki organizacyjne miasta, w szczególności z miastami partnerskimi.

3. Organizacja wizyt delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Katowic na zaproszenie Prezydenta, przedstawicieli miast partnerskich oraz międzynarodowych organizacji miast i samorządów.

4. Utrzymywanie kontaktów z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w oparciu o umowy dotyczące współpracy z miastami partnerskimi, w szczególności z Domem Miasta Saint-Etienne w Katowicach i Stowarzyszeniem Współpracy i Przyjaźni Katowice-Miszkolc.

5. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i gospodarczymi oraz przedstawicielstwami samorządu terytorialnego za granicą.

6. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Wojewódzkim w zakresie spraw międzynarodowych, w szczególności dotyczących:

a/ misji gospodarczych,

b/ regionalnych projektów współpracy z zagranicą.

7. Współudział w organizacji imprez promujących miasto za granicą.

8. Koordynacja spraw związanych z przynależnością miasta do organizacji międzynarodowych.


D. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


Pracownicy:

Zastępca Naczelnika Marcin Stańczyk