Wydział Budynków i Dróg

Urząd Miasta Katowice

ul. Rynek 1

40-003 Katowice

Naczelnik Wydziału - Roman Buła

Zastępca Naczelnika Wydziału - Dorota Wawiernia

Telefon: (32) 2593-301

e-mail: bd@katowice.eu

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

Główny Specjalista - Wiesława Jagusz, mail: wieslawa.jagusz@katowice.eu,

tel. 32 259 35 23 (pokój nr 207A)


Zadania:
Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:
I. ZADANIA WŁASNE

A. W ZAKRESIE LOKALNEJ STRATEGII MIESZKANIOWEJ
1. Opracowywanie i realizacja lokalnej polityki mieszkaniowej.
2. Współudział w pracach związanych z:
a/ lokalizacją budownictwa mieszkaniowego w mieście,
b/ realizacją budownictwa mieszkaniowego komunalnego.
3. Inicjowanie nowych form budownictwa mieszkaniowego.
4. Określenie kierunków i zakresu współpracy miasta Katowice w realizacji przedsięwzięć inwestycyjno budowlanych Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy współpracy z Wydziałem Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych.
5. Współpraca w opracowywaniu projektów programów mieszkaniowych i innych.
6. Opracowywanie:
a/ wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice,
b/ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice,
c/ innych programów na potrzeby realizacji lokalnej strategii mieszkaniowej.
7. Wnioskowanie do Wydziału Rozwoju Miasta w zakresie rzeczowego programu dla rewitalizacji obszarów miasta Katowice w zakresie:
a/ promocji określonych terenów i tworzenia ofert inwestycyjnych,
b/ kompleksowych remontów budynków mieszkalnych,
c/ lokalizacji ważniejszych urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej.

B. W ZAKRESIE GOSPODARKI LOKALAMI MIESZKALNYMI
1. Prowadzenie gospodarki mieszkaniowym zasobem miasta w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice, uchwalone przez Radę.
2. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem miasta Katowice oraz współpraca z innymi zarządcami niezależnymi od miasta.
3. Prowadzenie ewidencji wolnych lokali mieszkalnych w celu ich zagospodarowania.
4. Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie ustalania stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Katowice.
5. Rozpatrywanie wniosków o umorzenie, rozkładanie na raty, odraczanie terminów płatności zaległości czynszowych za lokale mieszkalne.
6. Rozpatrywanie wniosków o zawarcie umowy najmu lokali na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych i przygotowywanie list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu, wniosków o zamianę lokali mieszkalnych, wniosków o zawarcie umowy najmu lokali oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę oraz zapewnianie lokali zamiennych osobom zamieszkującym w budynkach przeznaczonych do wyburzenia lub remontu kapitalnego.
7. Organizowanie i prowadzenie przetargów na najem wolnych lokali mieszkalnych.
8. Prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję wraz z uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego i bez uprawnienia do otrzymania takiego lokalu.
9. Prowadzenie spraw związanych z zapłatą przez miasto Katowice na rzecz wierzycieli odszkodowania z tytułu niezłożenia przez Miasto oferty najmu lokalu socjalnego osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję wraz z uprawnieniem do otrzymania takiego lokalu oraz z tytułu braku wskazania pomieszczenia tymczasowego osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję bez uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego.
10. Rozpatrywanie wniosków o wejście w stosunek najmu osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.
11. Rozpatrywanie wniosków o najem lokali mieszkalnych przylegających do lokalu aktualnie zajmowanego oraz wniosków o podział lokali w celu przywrócenia im samodzielności lub pierwotnego stanu lokalu.
12. Prowadzenie spraw związanych z lokalami nabytymi w drodze spadkobrania.
13. Sporządzanie zastawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego gminy lub jego części i ogłaszanie ich w dzienniku urzędowym co roku w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

C. W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH ORAZ POZOSTAJĄCYMI POZA ZARZĄDEM ZAKŁADU
1. Sprawowanie nadzoru nad remontami i inwestycjami, sprawowanie kontroli zarządczej nad jednostką organizacyjną miasta oraz rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność jednostki.
2. Udział w przejmowaniu nieruchomości na stan majątkowy miasta.
3. Realizacja zadań wynikających z udziału miasta Katowice w nieruchomościach będących własnością wspólnot mieszkaniowych (m.in. planowanie i finansowanie wykonania dokumentacji technicznych budynków, nadzór nad korektą udziałów w częściach wspólnych nieruchomości i ich finansowanie).
4. Prowadzenie gospodarki obiektami komunalnymi będącymi na stanie majątkowym Wydziału.
5. Rozpatrywanie wniosków o adaptacje pomieszczeń ogólnego przeznaczenia na cele mieszkalne i użytkowe oraz o wyburzenie obiektów.
6. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
7. Rozpatrywanie wniosków właścicieli nieruchomości, które znajdują się w tymczasowym zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o zwrot nieruchomości.
8. Zapewnienie obsługi zebrań Wspólnot Mieszkaniowych.
9. Wnioskowanie o ustalenie kuratorów dla nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych w przypadku niewłaściwego prowadzenia zarządu budynkami mieszkalnymi.
10. Nadzór nad podmiotami zewnętrznymi, sprawującymi zarząd nieruchomościami o charakterze mieszkaniowym lub mieszkaniowo-usługowym, stanowiącymi współwłasności ułamkowe miasta Katowice.

D. W ZAKRESIE GOSPODARKI LOKALAMI UŻYTKOWYMI I REKLAMAMI
1. Opracowywanie projektów zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i reklamami.
2. Prowadzenie ewidencji lokali użytkowych zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
3. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem najemców wolnych lokali użytkowych w drodze przetargu i poza przetargiem.
4. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem najemców lokali użytkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej w drodze konkursu pod nazwą „Lokal na kulturę'.
5. Prowadzenie negocjacji i renegocjacji stawek czynszu za najem lokali użytkowych.
6. Prowadzenie spraw związanych ze zmianami w umowach najmu lokali użytkowych oraz na ekspozycję reklam.
7. Rozpatrywanie wniosków o podnajem części lokalu użytkowego lub wspólne użytkowanie.
8. Rozpatrywanie wniosków o podnajem części lokalu mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej.
9. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem do zbycia lokali użytkowych.
10. Rozpatrywanie wniosków o zmianę przeznaczenia lokali mieszkalnych na użytkowe i użytkowych na mieszkalne.
11. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów na ekspozycję reklam na nieruchomościach zabudowanych zarządzanych przez jednostki organizacyjne miasta oraz na gruntach poza pasem drogowym, stanowiących własność miasta.
12. Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową umów zawieranych na ekspozycję reklam (fakturowanie) i windykacją należności.
13. Rozpatrywanie wniosków o rozwiązanie umów za porozumieniem stron.
14. Rozpatrywanie wniosków o umorzenie, rozkładanie na raty, odraczanie terminów płatności zaległości czynszowych za lokale użytkowe i ekspozycję reklam.
15. Współpraca z innymi wydziałami w zakresie realizacji programów uchwalonych przez Radę.

E. W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W MIEŚCIE
1. Nadzór i koordynacja działań związanych z utrzymywaniem jednolitej bazy danych dotyczącej zapotrzebowania Miasta w nośniki energii oraz jej bieżąca weryfikacja.
2. Opracowanie okresowych analiz związanych z bilansem nośników energii.
3. Inicjowanie i uczestnictwo w opracowaniu programów dotyczących poprawy efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz monitorowanie efektów uzyskanych w wyniku ich realizacji.
4. Opracowanie i bieżąca aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe' oraz monitorowanie efektów uzyskanych w wyniku jego realizacji.
5. Realizacja i koordynacja działań związanych z bezinwestycyjnym obniżeniem kosztów za zużyte nośniki energii.
6. Koordynacja działań związanych z monitoringiem online dla nośników energii.
7. Opracowanie sprawozdań, projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów regulujących obszar zarządzania energią.
8. Opiniowanie zadań inwestycyjnych, planów, programów, strategii w zakresie związanym z efektywnością energetyczną i ochroną powietrza.
9. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami zewnętrznymi oraz innymi gminami w zakresie zintegrowania działań prowadzących do efektywnego wykorzystania energii.
10. Administrowanie tematycznej strony internetowej www.katowice.energiaisrodowisko.pl.

F. W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RUCHEM NA DROGACH GMINNYCH
1. Koordynacja zadań remontowych, budowlanych, inwestycyjnych oraz w zakresie utrzymania, realizowanych w pasie drogowym dróg publicznych przez różne osoby i jednostki.
2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie zaliczania drogi do odpowiedniej kategorii dróg gminnych.
3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalania przebiegu istniejących dróg gminnych.
4. Przygotowywanie opinii do przekazanych propozycji zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii dróg publicznych.

G. W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO ZARZĄDU ULIC i MOSTÓW W KATOWICACH JAKO ZARZĄDCY DROGI REALIZUJACEGO ZADANIA POWIERZONE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
1. Współpraca z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w zakresie planowania środków finansowych na działania inwestycyjne, remonty i konserwacje, przeprowadzanie niezbędnych korekt oraz zmian w finansowaniu realizowanych zadań oraz nadzorowanie sprawozdawczości z wykonania zadań rzeczowych i budżetu.
2. Wydawanie decyzji administracyjnych w toku postępowania, umarzania postępowania oraz udzielania ulg w spłacie należności przypadających miastu za zajęcie pasa drogowego oraz parkowania w strefie płatnego parkowania, stanowiących zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym.
3. Rozpatrywanie skarg i wniosków osób fizycznych i prawnych oraz interpelacji z zakresu bieżącej eksploatacji dróg i chodników oraz wszelkiej infrastruktury towarzyszącej (ścieżki rowerowe, sygnalizacja świetlna, oświetlenie ulic itp.).
4. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie zarzutów w sprawach prowadzenia egzekucji należności miasta Katowice z tytułu opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania miasta Katowice.

H. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU

I. W ZAKRESIE NADZORU

1 Nadzór merytoryczny nad działalnością:
a/ Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
b/ Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

J. W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH ZADAŃ

1. Przygotowywanie uchwał Rady w sprawie nadania nazwy ulicom i placom na terenie miasta Katowice.

II. ZADANIA WŁASNE STAROSTY
A. W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RUCHEM NA DROGACH POWIATOWYCH

1. Koordynacja zadań remontowych, budowlanych, inwestycyjnych oraz w zakresie utrzymania, realizowanych w pasie drogowym dróg publicznych przez różne osoby i jednostki.
2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie zaliczania drogi do odpowiedniej kategorii dróg powiatowych.
3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalania przebiegu istniejących dróg powiatowych.
4. Przygotowywanie opinii do przekazanych propozycji zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii dróg publicznych.

III. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT
1. Wskazanie na cele przejściowe zakwaterowania sił zbrojnych lokali, budynków, pomieszczeń i terenów.