Zarządzenie nr 35/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu pożytku publicznego.

Poniżej znajdą Państwo informacje o rozstrzygnięciach otwartych konkursów ofert w Wydziale Polityki Społecznej  na realizację zadań publicznych w 2018  roku:

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ - KONKURSY

Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje na temat otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Wydział Polityki Społecznej, wyniki rozstrzygnięć konkursowych. 

Poniżej znajdą Państwo linki do poszczególnych konkursów:

„Prowadzenie 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego”

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w formie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i kobiet z dziećmi, będących mieszkańcami Katowic”

„Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach zadania pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób”.

"Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną".

„Promocja i organizacja wolontariatu"

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

"Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych".

"Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia"

„Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania w ramach zadania pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób”.

„Działalność charytatywna”.


Wszystkie ogłoszenia o aktualnych konkursach ofert oraz wynikach dotychczasowych konkurów znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice na Tablicy ogłoszeń w Dziale ogłoszeń urzędu.

Poniżej znajdą Państwo informacje o rozstrzygnięciach otwartych konkursów ofert w Wydziale Polityki Społecznej  na realizację zadań publicznych w 2017 roku:

Data: 2017-08-29
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” – w celu wyłonienia realizatorów Programu profilaktyki zachorowań na grypę „Słoneczna Jesień” w 2017 roku

Data: 2017-07-10
ZARZĄDZENIE  NR 1476/2017 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 7 lipca 2017 w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2017 r. Festiwalu Organizacji Pozarządowych w ramach zadania z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn.: „Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego”.

Data: 2017-06-28
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w ramach Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Data: 2017-06-28
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”

Data: 2017-05-25
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia".

Data: 2017-05-17
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka"

Data: 2017-05-08
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez edukację prawną"

Data: 2017-03-31
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na  realizację zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia – Dziennych Domów Pomocy Społecznej”

Data: 2017-02-28
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz miejskiego telefonu zaufania i punktu informacyjno-konsultacyjnego wraz z poradnictwem z zakresu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przemocy domowej dla mieszkańców Katowic”

Data: 2017-02-17
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań wynikających z "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020" w 2017 roku

Data: 2017-01-30
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych”

Data: 2017-01-26
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania pn: "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną"

Data: 2017-01-25

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania: „Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego"    

Data: 2017-01-25
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego"
 

Data: 2017-01-25
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania: „Promocja i organizacja wolontariatu"

Data: 2017-01-25
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania: „Działalność charytatywna"

Data: 2017-01-25
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego"

Data: 2017-01-16

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania pn. "Prowadzenie domów pomocy społecznej"

Data: 2016-11-29
Wyniki otwartego konkursu ofert na wyłonienia organizacji pozarządowych w celu realizacji zadania: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej” w mieście Katowice w 2017 r.

Data: 2016-10-24
Wyniki otwartego naboru partnera do projektu pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego"


 

Nabory zakończone:

Data: 2017-05-11
Otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawniony na realizację zadania "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną"

Data: 2017-01-30
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia – Dziennych Domów Pomocy Społecznej”

Data: 2016-12-08

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz miejskiego telefonu zaufania i punktu informacyjno-konsultacyjnego wraz z poradnictwem z zakresu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przemocy domowej dla mieszkańców Katowic”

Data: 2016-10-12
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna" na 2017 rok


 

Poniżej znajdą Państwo informacje o rozstrzygnięciach otwartych konkursów ofert w Wydziale Polityki Społecznej  na realizację zadań publicznych w 2016 roku:

Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadania wynikającego z „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice” w 2016 roku: Programu profilaktyki zachorowań na grypę „Słoneczna Jesień”.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych"

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania"

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”


 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa lokalnego" - wyłonienie realizatora Festiwalu Organizacji Pozarządowych 2016

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez edukację prawną"

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: 'Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka'

Zarządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadania: „Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnej obywateli”

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania pn. 'Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną' na 2016 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. 'Promocja i organizacja wolontariatu'

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych”

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego'

Wyniki konkursu - Wyłonienie organizacji pozarządowych w celu realizacji zadania: "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej" w mieście Katowice w 2016 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na 2016 r. - 'Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia'

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice w 2016 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku  i niezbędnego ubrania”

Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania „Działalność charytatywna”

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.'Wspieranie działań prowadzonych w osrodkach na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną'

Wyniki otwartego konkursu ofert w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania „Wspieranie rodziny i  systemu pieczy zastępczej poprzez usługi dla rodzin z  dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i  specjalistyczne”

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 624/2015 w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowych w celu realizacji zadania Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych