01 lutego 2018
Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo, sporty umysłowe oraz e-sport wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych”

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

 

,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo, sporty umysłowe oraz e-sport wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych"

 

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na realizację powyższego zadania.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go w terminie do 21 lutego 2018 r.

Przy rozpatrywaniu ofert nie mogą brać udziału przedstawiciele podmiotów biorących udział w danym konkursie.

Wypełniony formularz skierowany do Wydziału Edukacji  i Sportu należy:

- złożyć osobiście w Sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta  Katowice (ul. 3 Maja 7, pok. 311), lub

- przesłać na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Edukacji i Sportu ul. 3 Maja 7, 40-096  Katowice, lub

- przesłać w formie zeskanowanego dokumentu na adres magdalena.florianska@katowice.eu 

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia kandydata:

formularz zgłoszenia do bazy członków do komisji konkursowej- wyrównywanie szans edukacyjnych.doc

link do ogłoszenia: https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=105512&menu=679

​​​​