03 lipca 2017
Urząd Miasta Katowice oraz Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie warsztatowe dotyczące konkursu nr 3/2017 „Profesjonalni w działaniu”
Spotkanie odbędzie się w dniu 17 lipca br. w godz. 12.00-14.00, w sali szkoleniowej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Francuskiej 70, I piętro

Urząd Miasta Katowice oraz Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie warsztatowe dotyczące konkursu nr 3/2017 „Profesjonalni w działaniu” ogłoszonego na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Spotkanie odbędzie się w dniu 17 lipca br. w godz. 12.00-14.00, w sali szkoleniowej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Francuskiej 70, I piętro.


Odpowiedzi na pytania udzieli Gabriela Knapik - pracownik Oddziału Śląskiego PFRON.


Szczegóły konkursu:

http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane-konkurs/profesjonalni-w-dzialan/4392,Ogloszenie-z-dnia-27-czerwca-2017-r-konkursu-pn-Profesjonalni-w-dzialaniu-zwieks.html


Podmioty uprawnione do udziału w konkursie:

1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym fundacje  i stowarzyszenia).

2. Kościelne osoby prawne.

3. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami).


Termin składania wniosków od dnia 28 czerwca 2017 roku do dnia 28 lipca 2017 roku.

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu jeden wniosek. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego wniosku dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.

Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu można przesłać w terminie do dnia 14.07.2017r. na adresy e-mailowe:

1. agnieszka.lis@katowice.eu

2. gknapik@pfron.org.pl​

​​​​