03 lipca 2017
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW nr PI.0402.41.2017
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do realizacji projektu pn. ,,Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”. Oferty partnerstwa należy składać do dnia 21.07.2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice nr OZ-II.077.709.2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do realizacji projektu pn. ,,Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (RPO WSL 2014-2020), Oś Priorytetowa  IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.​

170629MN_Informacja_o_naborze_partnera_Damy_rade.doc

Zalacznik_nr_1_-_karta_zgloszenia_partnera_1.doc

Zalacznik_nr_2_-_formularz_oferty.doc

Zalacznik_nr_3_-_tresc_oswiadczen.doc

​​​​