​​​​​​​​​​LPR.png

​​

W 2018 roku przewiduje się aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice. Zapraszamy instytucje, organizacje oraz przedsiębiorców prywatnych do zgłaszania własnych projektów, planowanych przez nie do realizacji w podobszarach rewitalizacji wskazanych w Programie,

w terminie do dnia 31 marca 2018 roku

LPR 2016-2022

​Zgłoszenia projektów można dokonać wypełniając wniosek o ujęcie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice. Wniosek należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-093 Katowice lub złożyć osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta, przy ul. Warszawskiej 4 (IV piętro, pok. 479).

Ujęcie projektu w LPR umożliwia uprawnionym beneficjentom staranie się o pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na typy działań o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/​


kontakt: Wydział Rozwoju Miasta, 32-2593-624, rm@katowice.eu