​​​​​​​​​​LPR.png

​​Aktualizację LPR w 2018 r. przyjęto uchwałą Rady Miasta Katowice nr LX/1240/2018 z dnia 27 września 2018r.

Kolejna aktualizacja Programu planowana jest w 2019 roku.  

​Zgłoszenia projektów można dokonać wypełniając wniosek o ujęcie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice. Wniosek należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-093 Katowice lub złożyć osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta, przy ul. Warszawskiej 4 (IV piętro, pok. 479).

Ujęcie projektu w LPR umożliwia uprawnionym beneficjentom staranie się o pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na typy działań o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/​


kontakt: Wydział Rozwoju Miasta, 32-2593-624, rm@katowice.eu