​​​​​​​​W związku z zapytaniami dot. położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji, wyznaczonych zgodnie z ustawą  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 j.t.informuje się, że Rada Miasta Katowice nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ww. ustawy, ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy.  Aktualnie Miasto posiada „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022" opracowany na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 j.t.; ze zm.).

W związku z powyższym publikuje się Komunikat (aktualizowany z każdym pierwszym dniem kolejnego miesiąca) odnoszący się do terenu całego miasta.

Komunikat_luty_2019.pdf

Jednocześnie informuje się, że w związku z licznymi wnioskami odnośnie indywidualnie oznaczonych działek, dotyczącymi ich położenia w obrębie obszarów: zdegradowanego, rewitalizacji i specjalnej strefy rewitalizacji, wyznaczonych zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 j.t.), z dniem 15 marca 2017 roku wprowadza się procedurę wydawania zaświadczeń w przedmiotowej sprawie. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 j.t.).

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia:

wniosek_wzór.docWniosek można również pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańca (Rynek 1).

Wnioski wraz z dowodem uiszczenia opłaty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców lub bezpośrednio w Wydziale Rozwoju Miasta (ul. Warszawska 4, IV piętro, pok. 479).