05 lipca 2017
Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach w okresie od 05.07.2017 r. do 19.07.2017 r.

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza konsultacje 

projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych 

w ramach inicjatywy lokalnej


na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego


W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie

od dnia 05.07.2017r. do dnia 19.07.2017r.

za pośrednictwem załączonego formularza opinii. Formularz należy: 

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, Katowice, lub 

- złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 , Katowice, lub 

- przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ps@katowice.eu  

- załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/ w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach /https://pks.katowice.eu/default.aspx?g=posts&t=7078#post28017/.


Załączniki:
1. Projekt uchwały projekt uchwaly 4.07.2017.pdf
2. Formularz zgłoszenia opinii Formularz zgloszenia opinii.doc