23 maja 2017
Podsumowanie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe w mieście Katowice
Podsumowanie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe w mieście Katowice

Podsumowanie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe

w mieście KatowiceW styczniu br. minął rok od wprowadzenia systemu nieodpłatnych porad prawnych na podstawie ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Od stycznia 2016 roku w Katowicach funkcjonuje 12 takich punktów, gdzie połowa z nich prowadzona jest przez organizacje pozarządowe.

W 2016 roku, podobnie jak i w bieżącym roku organizacjami pozarządowymi, które prowadzą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są: Fundacja "Verte", Stowarzyszenie Klub Jagielloński oraz Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA".

Poniżej przedstawiono relacje organizacji pozarządowych realizujących nieodpłatną pomoc prawną w mieście Katowice podsumowujace dotychczasową działalność.STOWARZYSZENIE NA RZECZ PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO "DOGMA"


Minął już ponad rok od wprowadzenia systemu nieodpłatnych porad prawnych. Profesjonalna pomoc prawna stała się łatwiej dostępna dla uprawnionych osób i to najbliżej ich miejsca zamieszkania. Wiedza płynąca z poradnictwa stanowi realny obraz tego z czym borykają się obywatele i jakie problemy napotykają w codziennym życiu. Organizacje pozarządowe są papierkiem lakmusowym lokalnych potrzeb oraz problemów. W naszej pracy bardzo często spotykamy się z osobami, które potrzebują wsparcia prawnika, bowiem nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z problemami, które ich spotykają. Wielu potrzebujących znalazło zrozumienie, pomoc i sposób na rozwiązanie problemów. Każda sprawa rozwiązana w Punktach Pomocy Prawnej prowadzonych przez Stowarzyszenie „DOGMA” to nie tylko kolejny „numer klienta” w archiwum. To przede wszystkim problem, a nierzadko życiowy dramat człowieka, którego nie opuszcza poczucie bezsilności i bezradności; człowieka, któremu próbujemy pomóc w znalezieniu wyjścia z jego trudnej sytuacji oraz staramy się pokazać, jak wielka siła drzemie w nim samym i jak wiele od niego zależy.

Problemy, o których ludzie rozmawiają z prawnikiem są okryte tajemnicą, a porady są bezpłatne i to jest ważne w tego rodzaju działalności, bo pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób, które borykają się z kłopotami, a nawet cierpią biedę. Sprawy, z którymi przychodzą nie są łatwe, często wymagają wielokrotnych spotkań i dyskusji, by osiągnąć pomyślny finał. Dotyczą spraw zusowskich, rozwiązywania problemów rodzinnych, roszczeń finansowych, świadczenia zasiłków, kłopotów mieszkaniowych i innych.

Obywatele często nie znają nawet podstawowych swoich uprawnień. Mają problem ze zrozumieniem pism, jakie otrzymują i sformułowaniem własnych. Nieznajomość przepisów prawnych prowadzi niejednokrotnie do wielkich tragedii, konfliktów rodzinnych, problemów finansowych, wkraczaniem w świat przestępczy, a co gorsza w labirynt niezrozumiałych norm prawnych, z którego nie każdy obywatel potrafi odnaleźć właściwą drogę. W dzisiejszych czasach jest ich mnóstwo i mnóstwo zagubionych ludzi, którzy sami nie potrafią ich rozwiązać. Waga problemu jest ogromna gdyż osoby te zaniedbują rozwiązanie jakiejś sprawy i w konsekwencji wpadają do kategorii wykluczenia społecznego.

W ubiegłym roku prawnicy działający z ramienia Stowarzyszenia DOGMA udzielili łącznie 6154 porad prawnych. Dane statystyczne dobitnie wskazują, że zapotrzebowanie na nieodpłatną pomoc prawną jest w Polsce znaczne. Będąc organizacją, która od 14 lat prowadzi działalność w obszarze pomocy prawnej dostrzegamy, że rozwój systemu pomocy prawnej napotyka na szereg barier. W obecnym kształcie, grono uprawnionych do bezpłatnej pomocy prawnej jest zbyt wąskie, bowiem nie znalazły się w nim liczne grupy osób potrzebujących pomocy prawnej. Są to na przykład: samotne matki; niepełnosprawni; osoby korzystające ze świadczeń 500+; bezrobotni; osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej; osoby pracujące, ale mające kłopoty z egzekucją alimentów; pracujący, ale pozbawieni wynagrodzenia za pracę przez nieuczciwego pracodawcę; kobiety, które są ofiarami przemocy w rodzinie i jednocześnie nie mają dostępu do dochodów męża; osoby bezdomne, bez dowodu osobistego, które nie potrafią pozyskać świadczeń z pomocy społecznej; osoby niezaradne życiowo; rodziny osób niepełnosprawnych, czy osób obłożnie chorych. System nieodpłatnej pomocy prawnej winien bowiem zaspokajać potrzeby dominującej części społeczeństwa.

Istotnym byłoby szersze rozpropagowanie - promocja systemu nieodpłatnej pomocy prawnej wśród społeczeństwa. Niejednokrotnie osoby potrzebujące nie wiedzą lub nie mają świadomości, że takie wsparcie może być im udzielone w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomimo wielu dysfunkcjonalności i kontrowersji należy to rozwiązanie systemowe rozwijać. Jesteśmy przekonani, iż możliwe jest efektywniejsze wykorzystanie stworzonego systemu pomocy prawnej i potencjału organizacji pozarządowych. System nieodpłatnej pomocy prawnej winien być udoskonalony, aby w rozwiązaniach uwzględnił przede wszystkim potrzeby i oczekiwania społeczne. System nieodpłatnej pomocy prawnej, gwarantowany przez Państwo winien być odpowiedzią na potrzeby osób najbardziej potrzebujących.FUNDACJA "VERTE"


Fundacja VERTE od początku wprowadzenia w życie ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej miała przyjemność i zaszczyt prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu popularyzacji wiedzy prawniczej.

W stycznia 2016 r. Fundacja obsługiwała jeden punkt ulokowany na terenie TPPS nr 8 przy ul. Łętowskiego 6a, natomiast od stycznia 2017 r. obsługuje dodatkowo punkt usytuowany w TPPS nr 2 przy ul. Warszawskiej 42. Współpraca z kierownictwem obydwu punktów od początku przebiegała bardzo sprawnie i nastawiona była na współpracę oraz poszanowanie miejsca, z którego Fundacja miała możliwość korzystać.

Od początku obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Fundacja VERTE kładła silny nacisk na sprawne realizowanie nadrzędnego celu zadania publicznego jakim było i w dalszym ciągu jest sprawne i rzetelne realizowanie założeń ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, tj.:

- zwiększanie dostępności profesjonalnej pomocy prawniczej dla obywateli na poziomie lokalnym;

- rozszerzenie zakresu spraw, w których obywatel będzie mógł uzyskać nieodpłatnie pomoc prawną;

- umożliwienie obywatelom uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej na wysokim poziomie merytorycznym, niezależnie od ich sytuacji majątkowej i faktycznej (ze szczególnym naciskiem na te grupy odbiorców, których nie stać na korzystanie z usług prawniczych na rynku komercyjnym);

- zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym;

- zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych, w tym dostępu do pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Powyższe cele realizowane są przez Fundację VERTE nieustanie od 11.01.2016 r. poprzez prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego świadczonego przez profesjonalną kadrę prawniczą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 16.00 do 20.00, a od br. także - w przypadku odrabiania dni świątecznych - w wybrane soboty (w godzinach 8:00-12:00 lub 8:00-16:00).

Zapewnienie dostępu do profesjonalnej pomocy prawniczej dla obywateli w tak szerokim zakresie umożliwiło do dnia dzisiejszego ponad 390 obywatelom uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej na wysokim poziomie merytorycznym, niezależnie od ich sytuacji majątkowej i faktycznej. Odbiorcy wsparcia mieli zagwarantowany szeroki zakres spraw, w których mogli uzyskać nieodpłatnie pomoc prawną (na etapie przesądowym). Zapewnienie specjalistów kilku różnych specjalności (m.in.: doradca podatkowy, radca prawny specjalizujący się w kodeksie cywilnym, adwokat mający olbrzymie doświadczenie w prawie rodzinnym, prawnika zawodowo zajmującego się prawem karnym i tematem odszkodowań) umożliwiło kierowanie obywateli dzwoniących do punktu, do doradców, którzy w najlepszy możliwy sposób, przy wykorzystaniu swojego wieloletniego doświadczenia i przygotowania merytorycznego, mogli udzielić pomocy i wsparcia adresatom zadania publicznego.

Ponadto, oprócz profesjonalnej pomocy prawnej dla obywateli na poziomie lokalnym, obsługiwane są numery telefonów kontaktowych do poszczególnych punktów, pod którymi można uzyskać informacje o godzinach działaniu punktu, jego lokalizacji i możliwościach dotarcia do niego oraz na życzenie wskazuje się w jaki dzień, jakiego typu specjaliści przyjmują w punkcie. Często bowiem odbiorcom zadania publicznego zależało na kontakcie z prawnikiem o określonej specjalności i z największym doświadczeniem w danej dziedzinie np. doradcą podatkowym, adwokatem obeznanym w prawie rodzinnym lub zajmującym się zawodowo tematem upadłości konsumenckiej bądź radcą prawnym w dużym doświadczeniem w prawie karnym.

Aspekt szerokiej różnorodności kadry zapewnionej do punktów pomocy prawnej przez Fundację VERTE jest nota bene jednym z jej największych atutów. Dzięki zapewnieniu prawników różnych specjalizacji mogliśmy udzielić pomocy na najwyższym poziomie merytorycznym wszystkim, którzy tego potrzebowali i którzy mogli pojawić się w punkcie w dzień, w którym dyżurował prawnik interesującej ich specjalizacji.

Fundacja VERTE, od początku obsługi punktów – oprócz oczywiście nacisku na najwyższą jakość merytoryczną świadczonego wsparcia – kładła również duży nacisk na wyczulenie prawników świadczących porady na empatię i wytworzenie odpowiedniej atmosfery towarzyszącej konsultacjom. Od samego początku, bardzo ważne było dla Fundacji VERTE i jej pracowników by osoby odwiedzające punkt pomocy prawnej czuły się komfortowo i miały poczucie, że doradcy są tam dla nich i naprawdę zależy im na tym, by każda osoba opuszczająca punkt, miała świadomość tego jak wygląda jej sytuacja prawna, jakie są jej konsekwencje i co można zrobić by swoją sytuację prawną, a często równie życiową poprawić.

Komentarz jednej z radczyni prawnych obsługujących punkty – mec. Agaty Ciszak:

"Myślę, że nieodpłatna pomoc prawna jest bardzo potrzebna i dobrze, że taka instytucja została wprowadzona. Na przestrzeni 1,5 roku działania z Fundacją VERTE pomogliśmy wielu uprawnionym. Ze względu na ograniczenia podmiotowe wynikające z ustawy (takie jak np.: wiek, pomoc z MOPSu, Karta Dużej Rodziny) pewne spektrum spraw się powtarza - zdecydowanie najczęściej pojawiają się sprawy z zakresu prawa rodzinnego - alimentacyjne, rozwody bądź dotyczące opieki nad dziećmi. Często pojawiają się także problemy związane z prawem własnościowym czy sprawy z zakresu prawa spadkowego.
Pomoc bardzo często wykracza nawet poza ramy stricte prawne - wiele osób potrzebuje również zapewnienia, że ich problem da się rozwiązać, a przede wszystkim, że nie są sami - że jest ktoś, kto ich wysłucha i udzieli wsparcia.

Niewątpliwie problemem jest wciąż brak wiedzy na temat kryterium skorzystania z pomocy. Panuje mylna opinia, że każdy mieszkaniec Katowic może zwrócić się o pomoc - informują o tym mylnie media i środki masowego przekazu. Często dochodzi do sytuacji, w których trzeba odesłać osobę, która nie kwalifikuje się do programu. Ponadto bardzo często uprawnieni chcą pomocy w sporządzeniu pisma procesowego już na etapie toczącego się postępowania sądowego, co nie jest dozwolone na mocy przepisów. Niestety, zdarzają się często również przypadki, w których uprawniony nie dysponuje całością dokumentacji potrzebnej do kompleksowej analizy sprawy. Tłumaczymy wtedy osobom odwiedzającym punkt zarówno zasady dzielenia porad, jak i istotność przedłożenia kompletnej dokumentacji dot. danej sprawy by świadczona pomoc mogła być rzetelna i skuteczna."
STOWARZYSZENIE KLUB JAGIELLOŃSKI


W roku 2016 Stowarzyszenie „Klub Jagielloński” współprowadziło wraz z „Fundacją Lepszy Świat Dla Niepełnosprawnych” trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w mieście Katowice. Znajdowały się one przy ul. Oblatów 24, ul. Dębowej 16c i ul. Wojewódzkiej 23.

W roku 2017 Klub Jagielloński prowadzi samodzielnie jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – znajduje się on w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oblatów 24. Jest on otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-20.00 – ustalenie takich godzin jest niebywałą zaletą, pozwala bowiem na skorzystanie z usług punktu w sytuacji, gdy Interesant od godzin porannych przebywa w pracy.

Problemy, z którymi najczęściej borykają się Zainteresowani, dotyczą w głównej mierze zakresu prawa cywilnego, rzadziej karnego. Wśród tematyki prawa cywilnego pojawia się zakres prawa spadkowego (tutaj najczęściej pożądana jest wiedza dotycząca poprawnego sporządzania testamentu, możliwości jego odwołania) i prawa rzeczowego (ustanawianie służebności, problematyka hipoteki), a także rodzinnego (rozwody, alimenty).

Niewątpliwym plusem istnienia takich punktów jest brak ograniczeń czasowych – osoby potrzebujące mogą swobodnie przedstawić swój problem i następnie oczekiwać na pomoc ze strony prawnika, jeśli zaś jedna wizyta nie wyczerpuje tematyki (a często się tak zdarza), nic nie stoi na przeszkodzie, by pojawiać się w punkcie częściej.

Istotnym udogodnieniem jest także dobrowolność wyrażenia zgody na podanie wrażliwych danych osobowych, do których należą m.in. wykształcenie lub wynagrodzenie. Nie każdy z odwiedzających ma bowiem chęć, by dzielić się takimi informacjami z udzielającym porady.

Warto zauważyć, że od 2017 roku rozszerzył się zakres osób uprzywilejowanych do uzyskania pomocy w punktach – o nieodpłatną poradę mogą ubiegać się m.in. kobiety w ciąży.

Doświadczenie Klubu Jagiellońskiego w prowadzeniu punktów jest pozytywne. Uważamy równocześnie za wskazane, by Ustawodawca rozszerzał grono uprawnionych do pomocy – bywa bowiem, że osoby zgłaszające się do punktu nie mogą uzyskać porady ze względu na niespełnianie warunków ustawowych.