09 maja 2017
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach
Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu uchwały w okresie od 9 do 23 maja br.
Prezydent Miasta Katowice
ogłasza konsultacje 
projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego, 

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 9 maja do 23 maja 2017 r.
za pośrednictwem załączonego formularza opinii. Formularz należy: 
- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub 
- złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, Katowice, lub 
- przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu, lub 
- załączyć w formie zeskanowanego pliku na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice https://pks.katowice.eu/ w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.
Załączniki:
1. Projekt uchwały
2. Formularz zgłoszenia opinii