30 marca 2017
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji - zgłaszanie projektów
W związku z planowaną aktualizacją LPR Miasto zaprasza instytucje, organizacje oraz przedsiębiorców prywatnych do zgłaszania projektów planowanych przez nie do realizacji w podobszarach rewitalizacji

​W związku z planowaną aktualizacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022", Miasto zaprasza instytucje, organizacje oraz przedsiębiorców prywatnych do zgłaszania własnych projektów, planowanych przez nie do realizacji w podobszarach rewitalizacji wskazanych w Programie. 

LPR 2016​-2022

Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie: 30 kwietnia 2017 r.

​Zgłoszenia projektów należy dokonać wypełniając wniosek o ujęcie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice. Wniosek należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-093 Katowice lub złożyć osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta, przy ul. Warszawskiej 4 (IV piętro, pok. 479).

​Ujęcie projektu w LPR umożliwia uprawnionym beneficjentom staranie się o pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na typy działań o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji. Szczegółowe inform​acje na ten temat dostępne są pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/

kontakt: Wydział Rozwoju Miasta, 32-2593-624, rm@katowice.eu