sekap bip mowa niepełnosprawni
Startuj z katowice.eu |
wersja polskawersja angielskawersja francuskawersja niemiecka
Katowice.eu
Wyszukiwarka - pomoc
Wyszukiwarka - pomoc
zamkinj
 

Wyszukiwanie proste

Proszę wprowadzić w okno wyszukiwarki żądaną frazę, np.: „podatki” i nacisnąć przycisk „OK”. Wówczas zostaną wyszukane wszystkie informacje zawierające całą wprowadzoną frazę.

Wyszukiwanie złożone

W celu wyszukania wszystkich informacji zawierających fragment szukanej frazy, proszę wprowadzić w okno wyszukiwarki tylko początek lub koniec słowa, a następnie znak „ * ”, np.: „podat*”, „*odatki” i nacisnąć przycisk „OK”. Wówczas zostaną wyszukane wszystkie informacje zawierające fragment szukanej frazy, np.: „podatkowy”, „podatków”, itd.

resize
Kamera
Kamera
Kamera
Kamera
Jesteś tutaj: Urząd Miasta >> Komunikaty i Ogłoszenia


Komunikaty i Ogłoszenia
Kanał RSS

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

21.05.2009

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Prezydent Miasta Katowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1. Miejskiego Przedszkola Nr 30 w Katowicach przy ul. Gliwickiej 157
2. Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Katowicach przy ul. Gen.J. Hallera 72
3. Miejskiego Przedszkola Nr 51 w Katowicach przy ul. Rolnej 41
4. Miejskiego Przedszkola Nr 64 w Katowicach przy Placu pod Lipami 2
5. Miejskiego Przedszkola Nr 76 w Katowicach przy ul. Kołobrzeskiej 20a
6. Miejskiego Przedszkola Nr 95 w Katowicach przy ul. Piaskowej 1
7. Miejskiego Przedszkola Nr 97 w Katowicach przy ul. Wiślanej 9
8. Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Władysława Szafera w Katowicach przy ul. Łętowskiego 18
9. Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach przy ul. Zielonogórskiej 3
10. Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach przy ul. Granicznej 46
11. Gimnazjum Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach przy ul. Wojciecha 9
12. Gimnazjum Nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach przy ul. Zielonogórskiej 23
13. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Katowicach przy ul. Zamkowej 2a
14. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach przy ul. Szkolnej 5
15. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach przy ul. Ścigały17
16. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 w Katowicach przy ul. Ks. Bpa H. Bednorza 13
17. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 11 w Katowicach przy ul . Gliwickiej 148a
18. IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach
przy ul. Katowickiej 54
19. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 74
20. Zespołu Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka w Katowicach przy ul. Staszica 2


I. Do konkursu może przystępować osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który: 

1) w przypadku przedszkoli i szkół podstawowych:
- ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole podstawowej
lub
- ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu , szkole podstawowej; 

w przypadku gimnazjum:

- ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym gimnazjum
lub
ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym gimnazjum;

w przypadku liceum ogólnokształcącego:

- ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym liceum
ogólnokształcącym;

w przypadku zespołów szkół :

- posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład danego zespołu szkół, w której wymagania kwalifikacyjne wobec
nauczyciela są najwyższe;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego; posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie jest wymagane wobec kandydatów, którzy są zatrudnieni na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycieli urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.)

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r .Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm. ).

2. Osoba niebędąca nauczycielem, która:

1) ukończyła studia wyższe magisterskie;

2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;

3) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w danej szkole lub zakresowi zadań danej placówki;

4) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;

8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju danego przedszkola lub szkoły;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia- w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora.

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
W przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów winny być one uwierzytelnione notarialnie lub przez zakład pracy zatrudniający kandydata.
Zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA – ze wskazaniem konkretnej nazwy przedszkola lub szkoły” w Urzędzie Miasta Katowice w Wydziale Organizacyjnym Referacie ds. Zatrudnienia Kierowników Jednostek Organizacyjnych ul. 3-go Maja 7 pokój 409 w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, w środę w godzinach od 7.30 do 13.00. w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Katowice.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Prezydent Miasta Katowice
Piotr Uszok

   
powrót do poprzedniej strony
drukowanie artykułu
Co, gdzie, kiedy?

partnerzy
 
Urząd Miasta Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4, Tel. (+48 32) 2593-909, Fax (+48 32) 2537-984, E-mail: Urzad_Miasta@katowice.eu
© 2008 Urząd Miasta Katowice; najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768; UTF-8;
kontakt: webmaster@katowice.eu | mapa serwisu | realizacja: 2business