​​​​

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH FORMUŁY ZIT1. Tytuł projektu: Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a i 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a i 17b w Katowicach na potrzeby Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, roboty budowlane związane z rewitalizacją i termomodernizacją budynku, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski oraz promocję projektu.
Celem projektu jest wspieranie działań na rzecz podnoszenia aktywizacji zawodowej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu, a także na rzecz rozwoju przedsiębiorczości opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego. 
 
Okres realizacji projektu: IV kw. 2016 r. – IV kw. 2018 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 5 946 684,87 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 4 053 089,39 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 1 893 595,48 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

2. Tytuł projektu: Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna / Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego / Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej hali warsztatowo-dydaktycznej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym przy Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach. Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu, nadzór autorski i inwestorski oraz promocję projektu. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z konieczności realizacji projektu nadrzędnego, zaplanowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach podziałania 11.2.1 RPO WSL 2014-2020, pn. „KCEZ stawia na zawodowstwo".

Celem realizowanej inwestycji jest stworzenie warunków do nabycia i uzupełnienia praktycznych umiejętności, kwalifikacji zawodowych w celu dostosowania ich do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce.

Okres realizacji projektu: III kw. 2017 r. – IV kw. 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 3 831 116,98 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 2 432 113,80 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 1 399 003,18 zł.

Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

3. Tytuł projektu: Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X.  Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT​
 
Opis projektu:  Projekt obejmuje rewitalizację terenu Placu Londzina. W ramach inwestycji planuje się przystosowanie terenu pod organizację imprez plenerowych, modernizację ścieżki oraz stworzenie stref dostosowane do różnych grup wiekowych. Planuje się trzy wejścia do parku: główne na osi historycznego założenia parkowego, północono - wschodnie od strony Gliwickiej, przy przystanku autobusowym oraz wschodnie, od strony budynków mieszkalnych. Oś historyczna będzie pełniła funkcję edukacyjną. Planuje się umiejscowienie tablic edukacyjnych wzdłuż ścieżki o tematyce historycznej. Istniejący pomnik zostanie przesunięty. Na zakończeniu osi utworzona zostanie strefa rodzinna- plac zabaw oraz miejsce organizacji imprez plenerowych. Od strony wschodniej planuje się ścieżkę wzdłuż parku, z elementami siłowni, stolikami do szachów zakończoną strefą ogródków sąsiedzkich - ścieżka dedykowana jest osobom starszym. Na terenie parku planuje się nasadzenia izolujące od hałasu oraz podkreślające istniejący starodrzew.​
 
Okres realizacji projektu: I kw 2017r. - IV kw 2019r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 408 868,72 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 1 197 538,41 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 140 886,87 zł (10% kosztów kwalifikowalnych) a budżet miasta Katowice wynosi 70 443,44 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.


PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU


1. Tytuł projektu: Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego/ Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
 
Opis projektu: 
Projekt w ciągu 2 lat realizacji zakłada wsparcie procesów edukacyjnych 48 uczniów (22K i 26M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach i ma na celu poprawę efektywności kształcenia i wzrost kompetencji uczniów/uczennic, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły.
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 5 rodzajów zajęć umożliwiających rozwój kompetencji i umiejętności społecznych uczniów zdolnych klas IV-VIII, obejmujących zajęcia informatyczne, kreatywne, matematyczne, językowe, przyrodnicze, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wsparcie szkoleniowe dla 20 nauczycieli pracujących w szkole, a także objęcie wsparciem 10 rodziców, z którymi przewidziano regularną i stałą współpracę.
Zakres potrzeb wynika z przeprowadzonej analizy sytuacji szkoły.
 
Okres realizacji projektu: III kw. 2018r. – II kw. 2020r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 157.413,96zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 141 672,56 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%,  budżet państwa 5%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 10% całkowitej wartości projektu.
 
Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny merytorycznej.

2. Tytuł projektu: Umiem więcej – mogę więcej

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego/ Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Opis projektu:
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie procesów edukacyjnych 175 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w szczególności uczniów z niepełnosprawnościami oraz szczególnie uzdolnionych, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach (w tym 98K, 77M). Ponadto wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 12 nauczycieli (10K, 2M). Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia oraz wzrost kompetencji uczniów, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły.

W ramach projektu, dla uczniów klas I-VIII zaplanowano przeprowadzenie 5 rodzajów form wsparcia w postaci zajęć dodatkowych (zajęcia informatyczne, kreatywne, matematyczne, językowe i przyrodnicze), umożliwiających rozwój ich kompetencji i umiejętności społecznych. Zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli pracujących w szkole. Zakres projektu wynika z przeprowadzonej analizy sytuacji szkoły.

Okres realizacji projektu: III kw. 2018r. – II kw. 2020r.

Wartość projektu/ dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 328 219,65 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 295 397,68 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%,  budżet państwa 5%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 10% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny merytorycznej.

3. Tytuł projektu: Więcej wiedzieć-lepiej współdziałać

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego/ Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Opis projektu:
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie procesów edukacyjnych 130 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi tj. uczniów szczególnie uzdolnionych, uczęszczających do SP nr 13 w Katowicach (w tym 64K, 66M). Jego celem jest poprawa efektywności kształcenia oraz wzrost kompetencji uczniów, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły.

W ramach projektu, dla uczniów klas I-VIII zaplanowano przeprowadzenie 14 rodzajów form wsparcia w postaci zajęć dodatkowych (m.in. zajęcia informatyczne, kreatywne, matematyczne, językowe, przyrodnicze i biologiczne), umożliwiających rozwój ich kompetencji i umiejętności społecznych. Zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wsparcie szkoleniowe dla nauczyciela pracującego w szkole, a także objęcie wsparciem rodziców, z którymi przewidziano regularną i stałą współpracę. Zakres projektu wynika z przeprowadzonej analizy sytuacji szkoły.

Okres realizacji projektu: III kw. 2018r. – II kw. 2020r.  

Wartość projektu/ dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 395 251,25 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 355 726,12 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%,  budżet państwa 5%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 10% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny merytorycznej.


 PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH POIŚ

1. Tytuł projektu: Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich w Katowicach


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/ Priorytet II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu/ Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Opis projektu: W ramach realizacji projektu planuje się:
 • odnowienie części skwerów znajdujących się na terenie miasta Katowice,
 • odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej na obszarach, na których występuje zieleń nieurządzona podatna na ekspansję gatunków inwazyjnych,
 • odnowienie zieleni przyulicznej,
 • rewaloryzację terenów zieleni poprzez wymianę i/lub dosadzenie roślinności bardziej odpornej na istniejące warunki miejskie, w szczególności odporne na suszę glebową oraz na miejskie zanieczyszczenia powietrza.
Projekt realizowany będzie w 15 różnych lokalizacjach na terenie Katowic.

Cele projektu to:
 • poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Miasta Katowice poprzez zahamowanie degradacji i spadku ilości terenów zielonych, ich odnowienie oraz  przywrócenie/utworzenie ich funkcji rekreacyjnych i wypoczynkowych,
 • zwiększenie ilości urządzonej powierzchni biologicznie czynnej na terenie miasta,
 • poprawa jakości powietrza na terenie miasta,
 • stworzenie przestrzeni zielonych przyjaznych i dostępnych mieszkańcom i wpływających na poprawę ich jakości życia,
 • stworzenie przestrzeni zielonych tworzących dogodne i atrakcyjne warunki do życia dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków,
 • zwiększenie złożoności szaty roślinnej na terenie miasta.
Okres realizacji projektu: IV kw. 2017 r. – IV kw. 2018 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 937 135,71 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 648 638,19 zł, a budżet miasta Katowice wynosi 288 497,52 zł.
 
Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.
 

2. Tytuł projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś.Tysiąclecia i Koszutka


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/ Priorytet II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu/ Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest odnowienie zieleni na skwerach i zieleńcach osiedlowych w dzielnicach Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka.

Cele projektu to:
 • kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów skwerów i zieleńców osiedlowych w rejonie dzielnic objętych projektem,
 • podniesienie walorów użytkowych i przestrzennych oraz stworzenie sprzyjających warunków dla realizowania aktywności rekreacyjnej mieszkańców Katowic,
 • podjęcie działań w celu przezwyciężenia kryzysu w sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz środowiskowej,
 • zahamowanie spadku terenów zielonych w mieście poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni oraz terenów biologicznie czynnych,
 • poprawa jakości środowiska Katowic,
 • rozwój społeczno-gospodarczy obszarów objętych projektem.
Okres realizacji projektu: II kw. 2018 r. – IV kw. 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 2 026 430,26 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 947 206,00 zł, budżet miasta Katowice wynosi 1 079 224,26 zł.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.