​​​​

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH FORMUŁY ZIT1. Tytuł projektu: Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14
na potrzeby realizacji usług społecznościowych
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X.  Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych/ Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT​
 
Opis projektu:  Projekt polega na przebudowie,rozbudowie i kompleksowym remoncie pomieszczeń budynku komunalnego przy ul. Bednorza 14, a także przekształceniu jego części na cele działania centrum usług społecznościowych w dzielnicy Szopienice - Burowiec. Realizacja tych działań ściśle wynika z potrzeb projektów pn. „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego" - I i II etap.
Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznościowych w szczególności dla osób w wieku senioralnym wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społ. poprzez przystosowanie ww. budynku na cele działania Centrum Usług Społecznościowych.
 
Okres realizacji projektu: III kw. 2017r.– I kw. 2019r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 946 432,00 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 549 937,33 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 64 698,51 zł (10% kosztów kwalifikowalnych) a budżet miasta Katowice wynosi 331 796,16 zł.
 
Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny.

2. Tytuł projektu: Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego/ Poddziałanie: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Opis projektu: Realizacja inwestycji wynika bezpośrednio z potrzeb projektu „SOS_2 Szkolenia Otwartych Szans”, planowanego do realizacji przez Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dzięki uzupełnianiu się projektów możliwe będzie maksymalne wykorzystanie powstałej infrastruktury w celu zwiększenia kompetencji uczniów.

W ramach projektu planuje się wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię komunikacji w języku obcym oraz sterowników PLC i WS13 (część przeznaczona pod montaż maszyn): otynkowanie i malowanie ścian, wykonanie posadzki, obudowanie instalacji płytami g-k, wykonanie ścian działowych, remont parapetów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej, wykonanie sufitów, przebudowa części instalacji elektrycznej, a także zakup 3 urządzeń sterowanych numerycznie z wyposażeniem (frezarka CNC szt. 2 i tokarka CNC szt. 1) oraz 8 maszyn konwencjonalnych z wyposażeniem (4 tokarki i 4 frezarki).

Okres realizacji projektu: I kwartał 2019 r. - III kwartał 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 463 700,00 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 1 011 500,00 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi 452 200,00 zł.

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny.

3. Tytuł projektu: Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT
 
Opis projektu: Celem projektu jest poprawa w okresie od 09.2019 do 12.2021 funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 56 osób (37K,19M) - wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców dzielnicy Śródmieście, a także wzrost spójności społecznej całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej.
   
Okres realizacji projektu: od 1 września 2019r. do 31 grudnia 2021r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 939 287,50 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 892 323,12 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny Miasta Katowice wynosi 5% wartości projektu tj. 46 964,38 zł.
 
Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.

4. Tytuł projektu: Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest
z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa V.  Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Działanie 5.2. Gospodarka odpadami/ Poddziałanie: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT​
 
Opis projektu:  Projekt polega na usunięciu odpadu niebezpiecznego, jakim jest azbest z budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Francuskiej 80, będącego własnością Miasta K-ce. W budynku występują materiały budowlane zawierające azbest, który jest szkodliwy ze względu na swoje chorobotwórcze działanie.
Celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbestu) w Mieście Katowice.
 
Okres realizacji projektu: IV kw. 2014 r.– I kw. 2019 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 2 025 384,96 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 1 194 466,85 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 830 918,11 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

 

5. Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna/ Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1.  Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - VIII Liceum Ogólnokształcącego, położonego na terenie miasta Katowice przy ul. 3 Maja 42. Przedmiotowy projekt wykorzystuje istniejącą bazę infrastrukturalną. Zakres projektu obejmuje: przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynków, nadzory oraz promocję projektu.
Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej znajdującego się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia tzw. „niskiej emisji” oraz poprawy efektywności energetycznej budynku.
 
Okres realizacji rzeczowej projektu: II kw. 2020r. - III kw. 2021r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7.596.485,76 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 4.251.990,63 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi  500.234,19 zł (10% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi  2.844.260,94 zł.
 
Stan realizacji: Projekt złożony.
 
6. Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna/ Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1.  Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2, położonego na terenie miasta Katowice przy ul. Sobańskiego 86.​
Przedmiotowy projekt wykorzystuje istniejącą bazę infrastrukturalną. Zakres projektu obejmuje: przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynków, nadzory oraz promocję projektu.
Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej znajdującego się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia tzw. „niskiej emisji” oraz poprawy efektywności energetycznej budynku.
 
Okres realizacji rzeczowej projektu: II kw. 2020r. - III kw. 2021r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 4.873.079,32 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 2.453.531,88 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi  2.419.547,44​ zł.
 
Stan realizacji: Projekt złożony.
 
7. Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII C
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna/ Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1.  Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - X Liceum Ogólnokształcącego, położonego na terenie miasta Katowice przy ul. Karola Miarki 6. Przedmiotowy projekt wykorzystuje istniejącą bazę infrastrukturalną. Zakres projektu obejmuje: przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynków, nadzory oraz promocję projektu.
Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej znajdującego się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia tzw. „niskiej emisji” oraz poprawy efektywności energetycznej budynku.
 
Okres realizacji rzeczowej projektu: II kw. 2020r. - III kw. 2021r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 4.862.564,52 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 1.755.837,43 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi  206.569,12 zł (10% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi  2.900.157,97 zł.
 
Stan realizacji: Projekt złożony.

8. Tytuł projektu: Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych
własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkaniowych wielorodzinnych położonych w Katowicach przy ul. Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 oraz ul. Franciszkańskiej 24 wraz z zastosowaniem instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
W budynkach objętych projektem znajdują się mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach.
Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynków oraz promocję projektu.
Celem projektu jest zmniejszenie nakładów energetycznych w nieruchomościach publicznych i mieszkaniowych wraz z minimalizowaniem niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynków tj. docieplenie poszczególnych przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródła ciepła na przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz montaż kolektorów solarnych.
 
Okres realizacji projektu: IV kw. 2019 - IV kw. 2020
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 3.583.278,70 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 2.770.766,19 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 812.512,51 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.
 
 
9. Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie miasta Katowice przy ul. Słonimskiego 6 oraz przy ul. Słonimskiego 12.
W budynkach objętych projektem znajdują się mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach.
Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynków oraz promocję projektu.
Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych. 
 
Okres realizacji projektu: IV kw. 2019 - IV kw. 2020
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1.711.108,80 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 1.018.329,33 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 692.779,47 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.
 
10. Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie miasta Katowice przy ul. Wolnego 8 oraz przy ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b.
W budynkach objętych projektem znajdują się mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach.
Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace termomodernizacyjne, roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją budynków oraz promocję projektu.
Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Miasta Katowice poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych.
 
Okres realizacji projektu: IV kw. 2019 - IV kw. 2020
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 5.967.861,65 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 3.815.705,57 (85% kosztów kwalifikowalnych), wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 448.906,54 zł, a budżet miasta Katowice wynosi  1.703.249,54 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.
 
 
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU

1. Tytuł projektu: Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy/ Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu/ Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.
 
Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (36K,34M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP Katowicach jako bezrobotni, należących co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu uczestnikom projektu zostanie zaoferowane wsparcie w zakresie identyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo zawodowe lub doradztwo zawodowe. Ponadto, uczestnicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze staży zawodowych lub prac interwencyjnych.
Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice będzie Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
   
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 672 022,50 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 638 421,37 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny wynosi 5% całkowitej wartości projektu i zostanie wniesiony ze środków Funduszu Pracy przez Realizatora Projektu.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

2. Tytuł projektu: Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42
 
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna/ Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii / Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs.
 
Opis projektu: Projekt dotyczy modernizacji systemu grzewczego poprzez instalację kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w budynku użyteczności publicznej z terenu miasta Katowice, tj.: Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42. Zakres projektu obejmuje następujące działania: prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i studium wykonalności), modernizację wymienników, modernizacja instalacji wewnętrznej CO, zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych, nadzory (autorski, inżynier kontraktu) oraz promocję projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe).
 
Okres realizacji rzeczowej projektu: II kw. 2019r. - IV kw. 2019r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 579.158,09 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 336.209,01 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi  242.949,08 zł.
 
Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny merytorycznej.