PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH PROCEDURY KONKURSOWEJ

Tytuł projektu: Wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Katowice  w średni samochód pożarniczy w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych poprzez zakup  nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szopienice
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Opis projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest zakup średniego wozu strażackiego przez Urząd Miasta Katowice celem wykorzystywania go przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Szopienice.
Głównym założeniem realizacji przedmiotowego projektu jest wzmocnienie potencjału OSP Szopienice, by zwiększyć skuteczność zapobiegania potencjalnym zagrożeniom (jak np. pożary, katastrofy ekologiczne, itp.) i ograniczanie ich skutków.
Zakupiony samochód będzie wyposażony w najnowszy, aktualnie dostępny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, a posiadanie tego samochodu przez OSP Szopienice będzie wiązać się ze spełnieniem jednego z warunków umożliwiających włączenie tej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Okres realizacji projektu: 3 października 2016r. – 31 grudnia 2016r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 901 968,00 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 766 672,80 zł (85%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 135 295,20 zł (15%) całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt oceniony pozytywnie - na liście rezerwowej.