EFS kolor poziom.jpg


Projekt pn. Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.

Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa w okresie od wrzesień 2017 do sierpnia 2020 roku funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 96 osób (w tym 33 mężczyzn i 63 kobiet) zagrożonych ubóstwem, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Katowice Szopienice – Burowiec poprzez działania Centrum Społecznościowego SZOPKI tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców oraz działania kulturalne.

Okres realizacji projektu: październik 2017r. – sierpień 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Projekt został złożony na kwotę 1 750 000,00 zł, wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 1 662 500,00 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%), a budżet miasta Katowice wynosi 38 425,20 zł.

Stan realizacji: Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymał dofinansowanie.