EFS kolor poziom.jpg


Projekt pn. Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - I etap
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.
 
Opis projektu: 
Celem projektu jest poprawa w okresie od marca 2018 do grudnia 2020 roku funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 96 osób (w tym 33 mężczyzn i 63 kobiet) zagrożonych ubóstwem, zamieszkujących dzielnicę Katowice – Bogucice, a także wzrost spójności społecznej całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej.
 
Okres realizacji projektu: marzec 2018r. – grudzień 2020r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Projekt został złożony na kwotę 1 750 000,00 zł, wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 1 662 500,00 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%), a budżet miasta Katowice wynosi 5% całkowitej wartości projektu.
 
Stan realizacji: Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymał dofinansowanie.