EFS kolor poziom.jpg Tytuł projektu: Żłobek szansą n​a rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / Poddziałanie: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług​ opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs.

Opis projektu: Celem głównym projektu jest​ zapewnienie szerszego dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla dzieci do 3 r.ż. w mieście Katowice i wyrównywanie szans na aktywność zawodową rodziców/opiekunów prawnych tychże dzieci poprzez uruchomienie dodatkowych 140 nowych miejsc Żłobka Miejskiego w II kwartale 2016 r. Grupę docelową stanowi 280 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 3 r.ż. Projekt zakłada adaptację pomieszczeń po Miejskim Przedszkolu nr 19 przy ul. Marcinkowskiego 13 w celu utworzenia w nich oddziału Żłobka Miejskiego (50 miejsc) i po Miejskim Przedszkolu nr 6 przy ul. Uniwersyteckiej 15 w celu rozbudowania oddziału Żłobka Miejskiego (90 miejsc) oraz zapewnienia w nowych oddziałach wysokiej jakości usług opiekuńczych. 

Okres realizacji projektu: IV kw. 2015r. – IV kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 4 362 509,05 PLN. Wartość dofinansowania wynosi 3 839 007,96 (88%, w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 3%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 12% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt został oceniony pozytywnie i zatwierdzony do otrzymania dofinansowania. Umowa o dofinansowanie została podp​isana.