11 lutego 2019
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Rynku Pracy
NABÓR PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W KATOWICACH NA LATA 2019 – 2023

W związku z upływem w dniu 31 marca 2019r kadencji członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach, powołanych zarządzeniem nr 151/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 marca 2015r w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach na kadencję 2015 – 2019, zachodzi konieczność powołania nowych członków Rady, na kadencję od dnia 01 kwietnia 2019r do dnia 31 marca 2023r. 

Prezydent Miasta Katowice na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U 2018 poz. 1265 z późn. zm) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, do zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach rady prosimy o wypełnienie załączonego formularza

ZAŁACZNIK DO OGŁOSZENIA.doc 

i przesłanie go podpisanego przez osobę(-y) upoważnioną(-ne) do reprezentowania podmiotu, z ramienia których występuje kandydat w terminie do dnia 04 marca 2019 r. na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Polityki Społecznej ul. Rynek 1, 40-003 Katowice, bądź w formie skanu na adres e-mail: Natalia.Kasperczyk@katowice.eu 


Powołanie składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach spośród zgłoszonych kandydatów nastąpi zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice.

O powołaniu zgłoszonych kandydatów wszystkie zgłaszające organizacje pozarządowe zostaną poinformowane w formie pisemnej. 

​​​​