06 lipca 2018
Nabór do Komisji konkursowej
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału

Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację powyższego zadania.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go podpisanego przez osobę(-y) upoważnioną(-ne) do reprezentowania podmiotu, z ramienia których występuje kandydat w terminie do dnia 13.07.2018 r. na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Polityki Społecznej ul. Rynek 1, 40-003 Katowice, bądź w formie skanu na adres e-mail: ps@katowice.eu

Przy rozpatrywaniu ofert nie mogą brać udziału przedstawiciele podmiotów biorących udział w danym konkursie.

formularz zgłoszeniowy - członek komisji.doc

​​​​