Od 12 listopada do 10 grudnia 2015 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej stronie Alei Górnośląskiej – rejon „Doliny Trzech Stawów” w Katowicach obejmującego nieruchomość położoną przy ul. Puławskiego 25. Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Katowice, ul. Rynek 13, V piętro pok. 505, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 do 13.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 20 listopada 2015 r. o godzinie 15.00 w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 13, V piętro, w sali 515.


Materiały do wyłożenia są dostępne TUTAJ

 

Jak zgłosić uwagi do planu miejscowego?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 28 grudnia 2015 r.

 

Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem niekwalifikowanym CC SEKAP. Karta usługi jest dostępna TUTAJ

 

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.), projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Organy, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu zmiany planu.


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie