Od 6 do 27 października 2015 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w siedzibie Przedsiębiorstwa Projektowania Studiów, Usług i Realizacji "Terplan" Sp. z o.o. (Katowice, ul. Wita Stwosza 6 lok.7, II piętro) od poniedziałku do niedzieli od godz. 9.00 do 13.00.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 15 października 2015 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4, sala 209, II piętro.


Materiały do wyłożenia:

Prognoza oddziaływania na środowisko

Mapa - ocena wpływu na środowisko

Projekt uchwały

Załączni nr 1 do projektu uchwały - rysunek planu

 

Jak zgłosić uwagi do planu miejscowego?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 10 listopada 2015 r.

 

Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem niekwalifikowanym CC SEKAP. Karta usługi jest dostępna TUTAJ

 

Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 10 listopada 2015 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

Uchwała Rady Miasta Katowice