​Prezydent Miasta Katowice informuje o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały nr XXVIII/583/16 z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniającej uchwałę nr XLI/842/09 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic (zmienionej uchwałą nr XLI/959/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 października 2013 r.)

Podjęta uchwała dotyczy zmiany granic obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z obszaru opracowania została wyłączona  część kwartału zabudowy o powierzchni ok. 0,5 ha, położona w rejonie ulic Mariackiej i Warszawskiej.  Zmienione granice planu określone zostały w załączniku graficznym do uchwały nr XXVIII/583/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w  siedzibie Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13.


Ogłoszenie