Od 22 kwietnia do 17 maja 2016r. nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, V piętro, sala 515, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 oraz w soboty w godz. 09.00-11.00


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 12 maja 2016r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4, w sali nr 209 (II piętro).


materiały są dostępne tutaj


Jak zgłosić uwagi do planu miejscowego? 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 31 maja 2016 r.

 

Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem niekwalifikowanym CC SEKAP. Karta usługi jest dostępna TUTAJ

 

Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 31 maja 2016 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.


ogłoszenie