Od 17 marca 2017 do 14 kwietnia 2017 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek” i KWK „Halemba Wirek”, położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach – część obejmująca dolinę potoku Ślepiotki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w  Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, V piętro, pok. 505, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 13:00.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 24 marca 2017r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Katowice, Rynek 13, sala 413, IV piętro.


Materiały od 17 marca będą dostępne TUTAJ


Jak zgłosić uwagi do planu miejscowego? 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 28 kwietnia 2017 r.

 

Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Karta usługi dostępna jest TUTAJ.

 

Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 28 kwietnia 2017 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.

Ogłoszenie