Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały nr XXXVII/723/17 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania wniosków do planu miejscowego, które należy składać w formie pisemnej do 12 maja 2017 r. na adres:


Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Urząd Miasta Katowice

Rynek 13, 40-003 Katowice


Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wnioski można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Karta usługi jest dostępna TUTAJ


uchwała

ogłoszenie