W dniu 30 lipca 2015 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XIII/242/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej w Katowicach.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania wniosków do planu miejscowego, które należy składać w formie pisemnej do 19 listopada  2015 r. na adres Wydział Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem niekwalifikowanym CC SEKAP. Karta usługi jest dostępna
TUTAJ


Ogłoszenie.pdf

Uchwała.pdf

Załącznik mapowy do uchwały.pdf