Od 9 sierpnia 2017 r. do 7 września 2017 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: W. Korfantego i Grabowej w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w siedzibie Biura Rozwoju Miasta "KATOWICE" sp. z o.o. przy ul. Słowackiego 14 (wejście przez nr 16 - Zaułek Kontrolerów) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00 za wyjątkiem dnia 15 sierpnia 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 22 sierpnia 2017 r. o godzinie 15.00 w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13, sala 413, IV piętro.


Materiały od 9 sierpnia będą dostępne TUTAJ


Jak zgłosić uwagi do planu miejscowego?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 21 września 2017 r.
 
Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Karta usługi dostępna jest TUTAJ.

Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 21 września 2017 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.​


treść ogłoszenia