26 listopada 2015 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XVIII/347/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Górniczego Stanu w Katowicach.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania wniosków do planu miejscowego, które należy składać w formie pisemnej do 24 grudnia 2015 r. na adres Wydział Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem niekwalifikowanym CC SEKAP. Karta usługi jest dostępna
TUTAJPliki do pobrania:

ogłoszenie

uchwała Rady Miasta Katowice

załącznik do uchwały Rady Miasta Katowice