Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały nr XLVIII/905/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga w Katowicach.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania wniosków do planu miejscowego, które należy składać w formie pisemnej do 29 grudnia 2017 r. na adres:


Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Urząd Miasta Katowice

Rynek 13, 40-003 Katowice


Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wnioski można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Karta usługi jest dostępna TUTAJ


Ogłoszenie