Od 16 sierpnia 2017 do 13 września 2017 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach.

Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Referat Planowania Przestrzennego, Rynek 13, pokój 504, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 30 sierpnia 2017 r. o godzinie 15.00 w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13, sala 413, IV piętro.


Materiały od 16 sierpnia będą dostępne TUTAJ


Jak zgłosić uwagi do planu miejscowego?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 27 września 2017r.
 
Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Karta usługi dostępna jest TUTAJ.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ww. ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach. Organy, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Ogłoszenie