Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Strona główna
Jesteś tutaj:

Konsultacje Pomiń łącza nawigacjiAnkieta do gromadzenia opinii nt. współpracy samorządu z organizacjami. Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

   
Widok:  Podsumowanie graficzneUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)Otwórz menu

1. 1.Rodzaj organizacji pozarządowej:

 stowarzyszenie
 13 (76%) 
 
 fundacja
 (12%) 
 
 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych
 (6%) 
 
 stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
 (0%)  
 spółdzielnie socjalne
 (0%)  
 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
 (6%) 
 

Suma: 17

2. 2.Wybierz i uszereguj (wg. częstotliwości zajmowania się) zadania ze sfery zadań publicznych, jakie Twoja organizacja realizowała w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

  
RZADKO (raz na kwartał lub rzadziej)
CZĘSTO (kilka razy w miesiącu)
NAJCZĘŚCIEJ (kilka razy w tygodniu lub codziennie)
(%)180602453
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 
 
   
 
   
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)1200121265
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 
 
     
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)186601259
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)126601265
4) działalności charytatywnej
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)181260065
5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 
 
 
 
 
 
     
 
 12345nie dotyczy
(%)18600076
6) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 
 
 
 
       
 
 12345nie dotyczy
(%)29666647
7) ochrony i promocji zdrowia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)1212601853
8) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)120601271
9) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 
 
   
 
   
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)18600671
10) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 
 
 
 
     
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)186602447
11) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)12600676
12) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 
 
 
 
     
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)29060065
13) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 
 
   
 
     
 
 12345nie dotyczy
(%)1812001259
14) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 
 
 
 
     
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)241206653
15) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)3512186624
16) wypoczynku dzieci i młodzieży
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)1812120653
17) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)186664718
18) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)121800071
19) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 
 
 
 
       
 
 12345nie dotyczy
(%)12122412041
20) turystyki i krajoznawstwa
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 12345nie dotyczy
(%)12660076
21) porządku i bezpieczeństwa publicznego
 
 
 
 
 
 
     
 
 12345nie dotyczy
(%)18000082
22) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
         
 
 12345nie dotyczy
(%)24000671
23) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)12600082
24) ratownictwa i ochrony ludności
 
 
 
 
       
 
 12345nie dotyczy
(%)12000682
25) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)18600076
26) upowszechniania i ochrony praw konsumentów
 
 
 
 
       
 
 12345nie dotyczy
(%)186012065
27) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 
 
 
 
   
 
   
 
 12345nie dotyczy
(%)2461812635
28) promocji i organizacji wolontariatu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)12060082
29) pomocy Polonii i Polakom za granicą
 
 
   
 
     
 
 12345nie dotyczy
(%)12066076
30) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
 
 
   
 
 
 
   
 
 12345nie dotyczy
(%)612120071
31) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
 
 
 
 
 
 
     
 
 12345nie dotyczy
(%)181266653
32) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6618121841
33) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)186601259
34) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
12345nie dotyczy

Suma: 17

3. 3. Ile lat temu Twoja organizacja nawiązała pierwszy kontakt z Urzędem Miasta?

 od początku powstania tj.1979 r
 (6%) 
 
 29
 (6%) 
 
 18
 (6%) 
 
 14
 (6%) 
 
 25
 (12%) 
 
 12
 (6%) 
 
 2
 (6%) 
 
 5
 (6%) 
 
 6
 (6%) 
 
 20
 (12%) 
 
 8
 (6%) 
 
 10
 (12%) 
 
 2010
 (6%) 
 
 ok
 (6%) 
 

Suma: 17

4. 4. W jakiej formie nawiązano pierwszy kontakt z Urzędem Miasta?

 oficjalna korespondencja pisemna
 12 (71%) 
 
 telefonicznie
 (6%) 
 
 mailowo
 (0%)  
 osobiście
 (12%) 
 
 kontakt bezpośredni
 (6%) 
 
 Osobiście
 (6%) 
 

Suma: 17

5. 5. Średnia wieku osób kontaktujących się z urzędem w organizacji:

 55 lat
 (6%) 
 
 50
 (18%) 
 
 ok.50 lat
 (6%) 
 
 40
 (24%) 
 
 33
 (6%) 
 
 22
 (6%) 
 
 37
 (6%) 
 
 30
 (12%) 
 
 76
 (6%) 
 
 45
 (6%) 
 
 ok
 (6%) 
 

Suma: 17

6. 6a. Jak często organizacja kontaktowała się z Urzędem Miasta w przeciągu ostatnich 3 miesięcy?

 nie dotyczy
 (6%) 
 
 2 razy w miesiącu
 (6%) 
 
 10
 (6%) 
 
 raz na dwa tygodnie
 (6%) 
 
 kilka razy w miesiącu
 (12%) 
 
 3 razy
 (12%) 
 
 4
 (6%) 
 
 6
 (12%) 
 
 średnio od 3 do 5 razy w miesiącu
 (6%) 
 
 2 razy
 (6%) 
 
 3
 (6%) 
 
 5
 (12%) 
 
 co najmiej raz w tygodniu
 (6%) 
 

Suma: 17

7. 6b. Jak często organizacja kontaktowała się z Urzędem Miasta w przeciągu ostatnich 6 miesięcy?

 nie dotyczy
 (6%) 
 
 jak wyżej
 (6%) 
 
 25
 (6%) 
 
 raz na dwa tygodnie
 (6%) 
 
 kilka razy w miesiącu
 (12%) 
 
 6 razy
 (6%) 
 
 4
 (6%) 
 
 5 razy
 (6%) 
 
 20
 (6%) 
 
 średnio min. raz w miesiącu
 (6%) 
 
 15
 (12%) 
 
 4 razy
 (6%) 
 
 8
 (12%) 
 
 co najmiej raz w tygodniu
 (6%) 
 

Suma: 17

8. 6c. Jak często organizacja kontaktowała się z Urzędem Miasta w przeciągu ostatnich 12 miesięcy?

 nie dotyczy
 (6%) 
 
 jak wyżej
 (6%) 
 
 50
 (12%) 
 
 raz na dwa tygodnie
 (6%) 
 
 kilka razy w miesiącu
 (12%) 
 
 12 razy
 (6%) 
 
 12
 (12%) 
 
 10 razy
 (6%) 
 
 40
 (6%) 
 
 średnio min. raz w miesiącu
 (6%) 
 
 6 razy
 (6%) 
 
 15
 (6%) 
 
 co najmiej raz w tygodniu
 (6%) 
 
 30
 (6%) 
 

Suma: 17

9. 7. Wybierz i uszereguj 5 wydziałów, komórek, biur urzędu miasta, według częstotliwości kontaktowania się (wpisując wartość od 1 do 5, gdzie „1” to wydział, z którym jest najczęstszy kontakt, „5” to wydział, z którym jest najrzadszy kontakt – w dalszej części ankiety poprosimy o ocenę szczegółową wydziałów, którym przypisane zostały miejsca od 1 do 5)

  
(%)60001282
1) Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6006088
2) Biuro Geologii i Górnictwa
 
 
     
 
   
 
 12345nie dotyczy
(%)12006082
3) Biuro Konserwatora Zabytków4
 
 
     
 
   
 
 12345nie dotyczy
(%)6006682
4) Biuro Prasowe
 
 
     
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6000688
5) Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)60061276
6) Biuro Rady Miasta
 
 
     
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6006088
7) Biuro Zamówień Publicznych
 
 
     
 
   
 
 12345nie dotyczy
(%)6000688
8) Doradca Prezydenta ds. Architektury i Urbanistyki - Architekt Miasta.
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6000688
9) Doradca Prezydenta ds. Polityki Inwestycyjnej
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6000688
10) Koordynator Projektów EBI i CEB
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6000688
11) Miejski Rzecznik Konsumentów
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6000688
12) Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6606676
13) Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)60001282
14) Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy „Rondo-Rynek” - Biuro Projektu Przebudowy Centrum Katowic
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)12000088
15) Urząd Stanu Cywilnego
 
 
         
 
 12345nie dotyczy
(%)6000688
16) Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6060088
17) Wydział Budownictwa
 
 
   
 
     
 
 12345nie dotyczy
(%)60012676
18) Wydział Administracyjny
 
 
     
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6000688
19) Wydział Audytu i Kontroli
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)66126071
20) Wydział Budynków i Dróg
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 12345nie dotyczy
(%)66001276
21) Wydział Budżetu Miasta
 
 
 
 
     
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6018121253
22) Wydział Edukacji
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)66001276
23) Wydział Funduszy Europejskich
 
 
 
 
     
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6006088
24) Wydział Geodezji
 
 
     
 
   
 
 12345nie dotyczy
(%)6000688
25) Wydział Gospodarki Mieniem
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6000688
26) Wydział Informatyki
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6000688
27) Wydział Inwestycji
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)60001876
28) Wydział Księgowo-Rachunkowy
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)60012082
29) Wydział Kształtowania Środowiska
 
 
     
 
   
 
 12345nie dotyczy
(%)2406121247
30) Wydział Kultury
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6000688
31) Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6000688
32) Wydział Organizacji i Zarządzania
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)60001282
33) Wydział Planowania Przestrzennego
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)60061871
34) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
 
 
     
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)4712601224
35) Wydział Polityki Społecznej
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)60061871
36) Wydział Prawny
 
 
     
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6012122447
37) Wydział Promocji
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6000688
38) Wydział Rozwoju Miasta
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)416661229
39) Wydział Sportu i Turystyki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)60001282
40) Wydział Spraw Obywatelskich
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6006088
41) Wydział Zarządzania Kryzysowego
 
 
     
 
   
 
 12345nie dotyczy
(%)6000688
42) Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń WłasnościowychZespół Asystentów Prezydenta Miasta
 
 
       
 
 
 
 12345nie dotyczy
(%)6000688
43) Zespół Asystentów Prezydenta Miasta
 
 
       
 
 
 
12345nie dotyczy

Suma: 17

10. 8a. Uszereguj problemy od najistotniejszego do najmniej ważnego, z którymi miałeś styczność kontaktując się z wydziałem, któremu przypisałeś pierwsze miejsce w punkcie 7.

  
istotny
mało istotny
nie dotyczy
(%)18676
a. zasłanianie się ustawami
 
 
 
 
 
 
 123
(%)184141
b. przewlekłe procedury
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61282
c. problemy personalne
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61282
d. nieufność
 
 
 
 
 
 
 123
(%)18082
e. subiektywność decyzji
 
 
   
 
 123
(%)61282
f. trudność dotarcia
 
 
 
 
 
 
 123
(%)121276
g. kiepska polityka informacyjna
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61282
h. szufladkowanie, stereotypowe podejście
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61876
i. preferowanie jednej formy komunikacji nad inną (np. spotkania osobiste nad maile)
 
 
 
 
 
 
 123
(%)122465
j. faworyzowanie wybranych organizacji
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61282
k. instrumentalne podejście
 
 
 
 
 
 
 123
(%)121871
l. schematyczność
 
 
 
 
 
 
 123
(%)121871
m. brak przejrzystości
 
 
 
 
 
 
 123
(%)6688
n. inne
 
 
 
 
 
 
123

Suma: 17

11. 8b. Jeżeli w punkcie 8a zaznaczyłeś "inne" wskaż jakie:

 poprawianie zapisów w sprawozdaniach
 (50%) 
 
 Nie dotyczy
 (50%) 
 

Suma: 2

12. 8c.Wskaż pozytywne cechy w kontaktach z wydziałem, któremu przypisałeś pierwsze miejsce w punkcie 7.

 partnerskie podejście
 (6%) 
 
 przejrzyste procedury
 (0%)  
 otwartość na współpracę
 (0%)  
 zaufanie
 (0%)  
 obiektywność decyzji
 (0%)  
 łatwość dotarcia, dobra komunikacja
 (0%)  
 przejrzysta polityka informacyjna
 (0%)  
 stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna)
 (6%) 
 
 niefaworyzowanie organizacji
 (0%)  
 partnerskie podejście; przejrzyste procedury; otwartość na współpracę; zaufanie; łatwość dotarcia, dobra komunikacja; przejrzysta polityka informacyjna; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna)
 (12%) 
 
 partnerskie podejście; otwartość na współpracę; zaufanie; łatwość dotarcia, dobra komunikacja; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna)
 (18%) 
 
 łatwość dotarcia, dobra komunikacja; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna)
 (6%) 
 
 brak
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; przejrzyste procedury; otwartość na współpracę; łatwość dotarcia, dobra komunikacja; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna)
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; przejrzyste procedury; otwartość na współpracę; zaufanie; obiektywność decyzji; łatwość dotarcia, dobra komunikacja; przejrzysta polityka informacyjna; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna); niefaworyzowanie organizacji
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; otwartość na współpracę; zaufanie; obiektywność decyzji; niefaworyzowanie organizacji
 (6%) 
 
 otwartość na zmiany
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; otwartość na współpracę
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; otwartość na współpracę; zaufanie; łatwość dotarcia, dobra komunikacja; przejrzysta polityka informacyjna; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna); niefaworyzowanie organizacji
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna); 4
 (6%) 
 
 otwartość na współpracę; łatwość dotarcia, dobra komunikacja; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna)
 (6%) 
 

Suma: 17

13. 8d. Jak często wychodziłeś z wydziału, któremu przypisałeś pierwsze miejsce w punkcie 7, w przeświadczeniu, że Twoja sprawa została załatwiona pozytywnie (nawet gdy przybrało to inną formę niż spodziewana)?

 zawsze
 10 (59%) 
 
 nigdy
 (0%)  
 więcej niż 50%
 (41%) 
 
 mniej niż 50%
 (0%)  

Suma: 17

14. 8e. Co należy poprawić w wydziale, któremu przypisałeś pierwsze miejsce w punkcie 7, uszereguj wg. ważności.

  
ważne
najmniej ważne
(%)6181265
a. częstotliwość komunikacji z organizacjami
 
 
 
 
 
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)1212671
b. jakość przekazywanych informacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)24121253
c. przejrzystość przekazywanych informacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)120088
d. inne
 
 
     
 
123nie dotyczy

Suma: 17

15. 8f. Jeżeli w punkcie 8d zaznaczyłeś "inne" wskaż jakie:

 proces wspólnego ustalania stanowisk - zastosowanie procedur biznesowych, tj. negocjacji partnerskich
 (50%) 
 
 Nie dotyczy
 (50%) 
 

Suma: 2

16. 8g. Czy czułeś się zmotywowany do dalszej działalności społecznej po kontakcie z wydziałem przypisanym na pierwszym miejscu w punkcie 7?

 TAK
 16 (94%) 
 
 NIE
 (6%) 
 

Suma: 17

17. 9a. Uszereguj problemy od najistotniejszego do najmniej ważnego, z którymi miałeś styczność kontaktując się z wydziałem, któremu przypisałeś drugie miejsce w punkcie 7.

  
istotne
mało istotne
(%)126676
a. zasłanianie się ustawami
 
 
 
 
 
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)2461259
b. przewlekłe procedury
 
 
 
 
 
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)1201276
c. problemy personalne
 
 
   
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)120682
d. nieufność
 
 
   
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)120682
e. subiektywność decyzji
 
 
   
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)1201276
f. trudność dotarcia
 
 
   
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)1201276
g. kiepska polityka informacyjna
 
 
   
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)1201276
h. szufladkowanie, stereotypowe podejście
 
 
   
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)612676
i. preferowanie jednej formy komunikacji nad inną (np. spotkania osobiste nad maile)
 
 
 
 
 
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)2412659
j. faworyzowanie wybranych organizacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)66682
k. instrumentalne podejście
 
 
 
 
 
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)186671
l. schematyczność
 
 
 
 
 
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)126082
m. brak przejrzystości
 
 
 
 
   
 
 123nie dotyczy
(%)66088
n. inne
 
 
 
 
   
 
123nie dotyczy

Suma: 17

18. 9b. Jeżeli w punkcie 9a zaznaczyłeś "inne" wskaż jakie:

 Cała ocena pkt 9a dotyczy Wydziału Sportu i Turystyki, który nie wykazywał żadnej chęci w rozwiązaniu problemów wynikających z ich zaniedbań.
 (50%) 
 
 Nie dotyczy
 (50%) 
 

Suma: 2

19. 9c. Wskaż pozytywne cechy w kontaktach z wydziałem, któremu przypisałeś drugie miejsce w punkcie 7.

 partnerskie podejście
 (12%) 
 
 przejrzyste procedury
 (0%)  
 otwartość na współpracę
 (12%) 
 
 zaufanie
 (0%)  
 obiektywność decyzji
 (0%)  
 łatwość dotarcia, dobra komunikacja
 (6%) 
 
 przejrzysta polityka informacyjna
 (0%)  
 stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna)
 (12%) 
 
 niefaworyzowanie organizacji
 (6%) 
 
 otwartość na współpracę; zaufanie; obiektywność decyzji; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna); niefaworyzowanie organizacji
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; otwartość na współpracę; zaufanie; obiektywność decyzji; łatwość dotarcia, dobra komunikacja; przejrzysta polityka informacyjna; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna)
 (6%) 
 
 brak
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; przejrzyste procedury; otwartość na współpracę
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; przejrzyste procedury; otwartość na współpracę; zaufanie; łatwość dotarcia, dobra komunikacja; przejrzysta polityka informacyjna; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna)
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; otwartość na współpracę
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; otwartość na współpracę; zaufanie; łatwość dotarcia, dobra komunikacja; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna); niefaworyzowanie organizacji
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; zaufanie; niefaworyzowanie organizacji
 (6%) 
 
 zaufanie; 4
 (6%) 
 

Suma: 17

20. 9d. Jak często wychodziłeś z wydziału, któremu przypisałeś drugie miejsce w punkcie 7, w przeświadczeniu, że Twoja sprawa została załatwiona pozytywnie (nawet gdy przybrało to inną formę niż spodziewana)?

 zawsze
 (24%) 
 
 nigdy
 (24%) 
 
 więcej niż 50%
 (47%) 
 
 mniej niż 50%
 (6%) 
 

Suma: 17

21. 9e. Co należy poprawić w wydziale, któremu przypisałeś drugie miejsce w punkcie 7, uszereguj wg. ważności.

  
ważne
najmniej ważne
(%)2461259
a. częstotliwość komunikacji z organizacjami,
 
 
 
 
 
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)2412659
b. jakość przekazywanych informacji,
 
 
 
 
 
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)2418653
c. przejrzystość przekazywanych informacji,
 
 
 
 
 
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)120088
d. inne
 
 
     
 
123nie dotyczy

Suma: 17

22. 9f. Jeżeli w punkcie 9d zaznaczyłeś "inne" wskaż jakie:

 Chęć współpracy i rozmowy z organizacjami
 (50%) 
 
 Nie dotyczy
 (50%) 
 

Suma: 2

23. 9g. Czy czułeś się zmotywowany do dalszej działalności społecznej po kontakcie z wydziałem przypisanym na drugim  miejscu w punkcie 7?

 TAK
 14 (82%) 
 
 NIE
 (18%) 
 

Suma: 17

24. 10a. Uszereguj problemy od najistotniejszego do najmniej ważnego, z którymi miałeś styczność kontaktując się z wydziałem, któremu przypisałeś trzecie miejsce w punkcie 7.

  
istotne
mało istotne
nie dotyczy
(%)6688
a. zasłanianie się ustawami
 
 
 
 
 
 
 123
(%)12682
b. przewlekłe procedury
 
 
 
 
 
 
 123
(%)6688
c. problemy personalne
 
 
 
 
 
 
 123
(%)12088
d. nieufność
 
 
   
 
 123
(%)12088
e. subiektywność decyzji
 
 
   
 
 123
(%)61282
f. trudność dotarcia
 
 
 
 
 
 
 123
(%)18676
g. kiepska polityka informacyjna
 
 
 
 
 
 
 123
(%)12088
h. szufladkowanie, stereotypowe podejście
 
 
   
 
 123
(%)61282
i. preferowanie jednej formy komunikacji nad inną (np. spotkania osobiste nad maile)
 
 
 
 
 
 
 123
(%)181271
j. faworyzowanie wybranych organizacji
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61282
k. instrumentalne podejście
 
 
 
 
 
 
 123
(%)62471
l. schematyczność
 
 
 
 
 
 
 123
(%)12682
m. brak przejrzystości
 
 
 
 
 
 
 123
(%)6094
n. inne
 
 
   
 
123

Suma: 17

25. 10b. Jeżeli w punkcie 10a zaznaczyłeś "inne" wskaż jakie:

 Nie dotyczy
 (100%)  

Suma: 1

26. 10c. Wskaż pozytywne cechy w kontaktach z wydziałem, któremu przypisałeś trzecie miejsce w punkcie 7.

 partnerskie podejście
 (6%) 
 
 przejrzyste procedury
 (0%)  
 otwartość na współpracę
 (6%) 
 
 zaufanie
 (0%)  
 obiektywność decyzji
 (12%) 
 
 łatwość dotarcia, dobra komunikacja
 (6%) 
 
 przejrzysta polityka informacyjna
 (0%)  
 stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna)
 (18%) 
 
 niefaworyzowanie organizacji
 (0%)  
 łatwość dotarcia, dobra komunikacja; przejrzysta polityka informacyjna; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna)
 (6%) 
 
 brak
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; przejrzyste procedury; otwartość na współpracę
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; przejrzyste procedury; otwartość na współpracę; zaufanie; obiektywność decyzji; łatwość dotarcia, dobra komunikacja; przejrzysta polityka informacyjna; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna)
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; otwartość na współpracę; obiektywność decyzji; niefaworyzowanie organizacji
 (6%) 
 
 nie zaznaczyłam 3 wydziału
 (6%) 
 
 wydział nie został wybrany
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; otwartość na współpracę
 (6%) 
 
 ?
 (6%) 
 

Suma: 17

27. 10d. Jak często wychodziłeś z wydziału, któremu przypisałeś trzecie  miejsce w punkcie 7, w przeświadczeniu, że Twoja sprawa została załatwiona pozytywnie (nawet gdy przybrało to inną formę niż spodziewana)?

 zawsze
 (29%) 
 
 nigdy
 (18%) 
 
 więcej niż 50%
 (35%) 
 
 mniej niż 50%
 (18%) 
 

Suma: 17

28. 10e. Co należy poprawić w wydziale, któremu przypisałeś trzecie  miejsce w punkcie 7, uszereguj wg ważności.

  
ważne
najmniej ważne
(%)180082
częstotliwość komunikacji z organizacjami,
 
 
     
 
 123nie dotyczy
(%)180082
jakość przekazywanych informacji,
 
 
     
 
 123nie dotyczy
(%)246665
przejrzystość przekazywanych informacji,
 
 
 
 
 
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)60094
inne
 
 
     
 
123nie dotyczy

Suma: 17

29. 10f. Jeżeli w punkcie 10e zaznaczyłeś "inne" wskaż jakie:

 Nie dotyczy
 (100%)  

Suma: 1

30. 10g. Czy czułeś się zmotywowany do dalszej działalności społecznej po kontakcie z wydziałem przypisanym na trzecim miejscu w punkcie 7?

 TAK
 13 (76%) 
 
 NIE
 (24%) 
 

Suma: 17

31. 11a. Uszereguj problemy od najistotniejszego do najmniej ważnego, z którymi miałeś styczność kontaktując się z wydziałem, któremu przypisałeś czwarte miejsce w punkcie 7.

  
istotne
mało istotne
nie dotyczy
(%)61282
a. zasłanianie się ustawami
 
 
 
 
 
 
 123
(%)121276
b. przewlekłe procedury
 
 
 
 
 
 
 123
(%)6688
c. problemy personalne
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61282
d. nieufność
 
 
 
 
 
 
 123
(%)6688
e. subiektywność decyzji
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61282
f. trudność dotarcia
 
 
 
 
 
 
 123
(%)181271
g. kiepska polityka informacyjna
 
 
 
 
 
 
 123
(%)6688
h. szufladkowanie, stereotypowe podejście
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61282
i. preferowanie jednej formy komunikacji nad inną (np. spotkania osobiste nad maile)
 
 
 
 
 
 
 123
(%)12682
j. faworyzowanie wybranych organizacji
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61876
k. instrumentalne podejście
 
 
 
 
 
 
 123
(%)121276
l. schematyczność
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61876
m. brak przejrzystości
 
 
 
 
 
 
 123
(%)6094
n. inne
 
 
   
 
123

Suma: 17

32. 11b. Jeżeli w punkcie 11a zaznaczyłeś "inne" wskaż jakie:

 Nie pamiętam, który wydział wskazałam na 4 m-cu.
 (100%)  

Suma: 1

33. 11c. Wskaż pozytywne cechy w kontaktach z wydziałem, któremu przypisałeś czwarte miejsce w punkcie 7.

 partnerskie podejście
 (6%) 
 
 przejrzyste procedury
 (6%) 
 
 otwartość na współpracę
 (6%) 
 
 zaufanie
 (0%)  
 obiektywność decyzji
 (0%)  
 łatwość dotarcia, dobra komunikacja
 (6%) 
 
 przejrzysta polityka informacyjna
 (0%)  
 stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna)
 (18%) 
 
 niefaworyzowanie organizacji
 (0%)  
 otwartość na współpracę; obiektywność decyzji; łatwość dotarcia, dobra komunikacja; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna)
 (6%) 
 
 brak
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; przejrzyste procedury; otwartość na współpracę
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; przejrzyste procedury; otwartość na współpracę; zaufanie; łatwość dotarcia, dobra komunikacja; przejrzysta polityka informacyjna; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna)
 (6%) 
 
 otwartość na współpracę; niefaworyzowanie organizacji
 (6%) 
 
 nie zaznaczyłam 4 wydziału
 (6%) 
 
 otwartość na współpracę; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna); niefaworyzowanie organizacji
 (6%) 
 
 otwartość na współpracę; zaufanie
 (6%) 
 
 ?
 (6%) 
 
 Nie dotyczy
 (6%) 
 

Suma: 17

34. 11d. Jak często wychodziłeś z wydziału, któremu przypisałeś t czwarte miejsce w punkcie 7, w przeświadczeniu, że Twoja sprawa została załatwiona pozytywnie (nawet gdy przybrało to inną formę niż spodziewana)?

 zawsze
 (47%) 
 
 nigdy
 (6%) 
 
 więcej niż 50%
 (24%) 
 
 mniej niż 50%
 (24%) 
 

Suma: 17

35. 11e. Co należy poprawić w wydziale, któremu przypisałeś czwarte  miejsce w punkcie 7, uszereguj wg ważności.

  
ważne
najmniej ważne
(%)1261271
a. częstotliwość komunikacji z organizacjami,
 
 
 
 
 
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)1212076
b. jakość przekazywanych informacji,
 
 
 
 
   
 
 123nie dotyczy
(%)186671
c. przejrzystość przekazywanych informacji,
 
 
 
 
 
 
 
 
 123nie dotyczy
(%)60688
d. inne
 
 
   
 
 
 
123nie dotyczy

Suma: 17

36. 11f. Jeżeli w punkcie 11e zaznaczyłeś "inne" wskaż jakie:

 Nie pamiętam, który wydział wskazałam na 4 m-cu.
 (100%)  

Suma: 1

37. 11g. Czy czułeś się zmotywowany do dalszej działalności społecznej po kontakcie z wydziałem przypisanym na czwartym miejscu w punkcie 7?

 TAK
 14 (82%) 
 
 NIE
 (18%) 
 

Suma: 17

38. 12a. Uszereguj problemy od najistotniejszego do najmniej ważnego, z którymi miałeś styczność kontaktując się z wydziałem, któremu przypisałeś piąte miejsce w punkcie 7.

  
istotne
mało istotne
nie dotyczy
(%)61282
a. zasłanianie się ustawami
 
 
 
 
 
 
 123
(%)121871
b. przewlekłe procedury
 
 
 
 
 
 
 123
(%)12682
c. problemy personalne
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61282
d. nieufność
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61282
e. subiektywność decyzji
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61876
f. trudność dotarcia
 
 
 
 
 
 
 123
(%)18676
g. kiepska polityka informacyjna
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61282
h. szufladkowanie, stereotypowe podejście
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61282
i. preferowanie jednej formy komunikacji nad inną (np. spotkania osobiste nad maile)
 
 
 
 
 
 
 123
(%)121276
j. faworyzowanie wybranych organizacji
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61876
k. instrumentalne podejście
 
 
 
 
 
 
 123
(%)61282
l. schematyczność
 
 
 
 
 
 
 123
(%)121276
m. brak przejrzystości
 
 
 
 
 
 
 123
(%)6094
n. inne
 
 
   
 
123

Suma: 17

39. 12b. Jeżeli w punkcie 12a zaznaczyłeś "inne" wskaż jakie:


Suma: 0

40. 12c. Wskaż pozytywne cechy w kontaktach z wydziałem, któremu przypisałeś piąte miejsce w punkcie 7:

 partnerskie podejście
 (6%) 
 
 przejrzyste procedury
 (6%) 
 
 otwartość na współpracę
 (6%) 
 
 zaufanie
 (0%)  
 obiektywność decyzji
 (6%) 
 
 łatwość dotarcia, dobra komunikacja
 (12%) 
 
 przejrzysta polityka informacyjna
 (0%)  
 stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna)
 (24%) 
 
 niefaworyzowanie organizacji
 (0%)  
 brak
 (6%) 
 
 partnerskie podejście; przejrzyste procedury; otwartość na współpracę; zaufanie; obiektywność decyzji; łatwość dotarcia, dobra komunikacja; przejrzysta polityka informacyjna; stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna)
 (6%) 
 
 otwartość na współpracę; niefaworyzowanie organizacji
 (6%) 
 
 nie zaznaczyłam 5 wydziału
 (6%) 
 
 stosowanie różnych form komunikacji (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna); niefaworyzowanie organizacji
 (6%) 
 
 ?
 (6%) 
 
 Nie dotyczy
 (6%) 
 

Suma: 17

41. 12d. Jak często wychodziłeś z wydziału, któremu przypisałeś piąte  miejsce w punkcie 7, w przeświadczeniu, że Twoja sprawa została załatwiona pozytywnie (nawet gdy przybrało to inną formę niż spodziewana)?

 zawsze
 (35%) 
 
 nigdy
 (12%) 
 
 więcej niż 50%
 (24%) 
 
 mniej niż 50%
 (29%) 
 

Suma: 17

42. 12e. Co należy poprawić w wydziale, któremu przypisałeś piąte miejsce w punkcie 7, uszereguj wg ważności.

  
ważne
najmniej ważne
(%)186076
a. częstotliwość komunikacji z organizacjami,
 
 
 
 
   
 
 123nie dotyczy
(%)1812071
b. jakość przekazywanych informacji,
 
 
 
 
   
 
 123nie dotyczy
(%)2412065
c. przejrzystość przekazywanych informacji,
 
 
 
 
   
 
 123nie dotyczy
(%)60688
d. inne
 
 
   
 
 
 
123nie dotyczy

Suma: 17

43. 12f. Jeżeli w punkcie 12e zaznaczyłeś "inne" wskaż jakie:

 Nie pamiętam, który wydział wskazałam na 5 m-cu.
 (100%)  

Suma: 1

44. 12g. Czy czułeś się zmotywowany do dalszej działalności społecznej po kontakcie z wydziałem przypisanym na piątym miejscu w punkcie 7?

 TAK
 13 (76%) 
 
 NIE
 (24%) 
 

Suma: 17

45. 13. Wskaż pracownika Urzędu Miasta, z którym najlepiej Ci się współpracowało w roku 2014 (imię i nazwisko oraz nazwę wydziału).

 Iwona Szreter-Kulisz
 (15%) 
 
 Dobrosława Czechowska Wydział Polityki Społecznej
 (8%) 
 
 p.Ewelina Kajzerek-Pełnomocnik Prezydenta d.s.organizacji imprez strategicznych
 (8%) 
 
 Gizela Przeor wydział Polityki Społecznej
 (8%) 
 
 Sławomir Witek Wydział Sportu
 (8%) 
 
 Agnieszka Lis - Wydział Polityki Społecznej
 (8%) 
 
 Małgorzata Glinka
 (8%) 
 
 Pani Małgorzata Glinka- wydział polityki społecznej
 (8%) 
 
 Małgorzata Moryń-Trzęsimiech Wydział Polityki Społecznej Anna Szczęch Wydział Polityki Społecznej
 (8%) 
 
 Agnieszka Tomżyńska - Wydział Sportu i Turystyki
 (8%) 
 
 Małgorzata Glinka, Wydział Polityki Społecznej
 (8%) 
 
 Agnieszka Lis
 (8%) 
 

Suma: 13

Zobacz też

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Log