11 stycznia 2014
Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej oceniającej projekty w dziedzinie kultury
Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej oceniającej projekty w dziedzinie kultury

    Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury.

 

Mając na uwadze zapisy art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia projektów kulturalnych w dziedzinie edukacji kulturalnej, promocji kulturalnej, inicjatyw kulturalnych oraz wydarzeń planowanych w ramach lata w mieście, festynów środowiskowych.

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać wyłącznie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w przedmiotowym konkursie.

Kandydat na członka komisji konkursowej nie może reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)startujących w w/w konkursach ogłoszonych w dniu 18.12.2012r. których projekty podlegać będą ocenie.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika (załącznik nr1).

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu zawierającym zgodę kandydata na udział w pracach komisji konkursowej oraz na przetwarzanie danych osobowych stanowiącym załącznik nr 2.

Kandydatów należy zgłaszać do dnia 11 stycznia 2013r.

Wypełniony formularz skierowany do Wydziału Kultury należy złożyć osobiście w kancelarii podawczej Urzędu Miasta Katowice(ul. Młyńska 4, pok. nr.1) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice z dopiskiem „Komisja konkursowa w dziedzinie kultury”.

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia.


Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Kultury pod nr telefonu tel. (032) 2593704