24 lutego 2017
Szpital Murcki pozostanie w miejskich rękach.
Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem prezydenta.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Katowic,

w ostatnich tygodniach dla Państwa społeczności, ale także całych Katowic, jedną z najważniejszych omawianych spraw jest kwestia przyszłości Szpitala Murcki. Pomimo tego, że Miasto Katowice w 2013 roku spłaciło wszystkie długi Szpitala w wysokości 27 mln zł, to zadłużenie wciąż narasta o blisko trzy mln zł rocznie i wynosi obecnie
ok. 9 mln zł. Jako gospodarz Katowic podjąłem decyzję o podjęciu konkretnych działań, mających na celu stabilizację sytuacji Szpitala Murcki przy zapewnieniu miejsc pracy całego personelu, a przede wszystkim ciągłości udzielania świadczeń medycznych dla Państwa – Mieszkańców Katowic. Dlatego też opracowaliśmy plan połączenia Szpitala Murcki z Górnośląskim Centrum Medycznym (GCM). Jedynym alternatywnym rozwiązaniem dla połączenia szpitali było dalsze prowadzenie Szpitala przez miasto.

Zależało mi na tym, by propozycję połączenia Szpitala Murcki z GCM szeroko i otwarcie skonsultować. Chciałem wysłuchać wszystkich argumentów. Dlatego też spotkałem się z Mieszkańcami Murcek, personelem Szpitala, radnymi, przedstawicielami wielu różnych organizacji społecznych, czy też ekspertami z zakresu zarządzania placówkami służby zdrowia. Z jednej strony usłyszałem liczne i silne argumenty przemawiające na korzyść połączenia szpitali – m.in. w aspekcie planowanych zmian w służbie zdrowia. Z drugiej jednak strony, podczas spotkania otwartego w Murckach oraz podczas setek rozmów indywidualnych, które z Mieszkańcami Katowic odbyłem, jasno wynikało, że chcą Państwo, by Szpital dalej prowadziło miasto.

W związku z powyższym, stojąc przed bardzo trudnym wyborem pogodzenia interesów społecznych
i ekonomicznych postanowiłem, że Szpital Murcki pozostanie w rękach Miasta Katowice. To Mieszkańcy Katowic wybrali mnie na prezydenta miasta – a więc tym samym to Państwa zdecydowane stanowisko w tej sprawie uważam za decydujące. Korzystając z okazji chcę także osobiście podziękować Państwu za tak mocne zaangażowanie się w sprawy swojej dzielnicy i całego miasta.

Podejmując decyzję, jak wierzę w pełni zgodną z Państwa oczekiwaniami, mam świadomość, że to dopiero początek tego, co należy zrobić w tej sprawie. Docelowo chcę:

  1. sprawić, by Szpital gwarantował Mieszkańcom skuteczne leczenie pod opieką fachowej kadry, dysponującej nowoczesnymi urządzeniami i aparaturą medyczną;
  2. zapewnić Pracownikom Szpitala możliwość rozwoju zawodowego, stabilną pracę i satysfakcję
    z wykonywania jej na rzecz Mieszkańców;
  3. dostosować obiekty Szpitala do obecnych i przyszłych wymagań pacjentów i instytucji finansujących leczenie szpitalne.

Wiem, że aby to wszystko osiągnąć potrzebne są odpowiednie, konkretne działania oraz zmiany i dlatego poleciłem:

  1. przygotować program poprawy sytuacji finansowej Szpitala i niezbędnej restrukturyzacji oraz modernizacji i rozwoju jego obiektów i infrastruktury;
  2. usprawnić sposób zarządzania Szpitalem jako spółką i nadzoru nad nią;
  3. wskazać sposoby finansowania powyższych działań – przewidując także przeznaczenie na ten cel środków z budżetu Miasta Katowice.

Wiem, że tak jak dla mnie, tak i dla Państwa ważne będzie tempo i konsekwencja w realizacji tego planu. Dlatego latem pozwolę sobie przedstawić Państwu szczegółowe informacje z postępu prac w tym zakresie.

 

Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice


spotkanie-2.jpg 

Fot. „Spotkanie personelu Szpitala Murcki z prezydentem Marcinem Krupą”